skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban–rural differences in the prevalence of diabetes mellitus among 25–74 year-old adults of the Yangon Region, Myanmar: two cross-sectional studies

Aung, Wai ; Bjertness, Espen

BMJ Open, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20446055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2017-020406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatty Acid Profiles of Various Vegetable Oils and the Association between the Use of Palm Oil vs. Peanut Oil and Risk Factors for Non-Communicable Diseases in Yangon Region, Myanmar

Aung, Wai ; Bjertness, Espen

Nutrients, Sep 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20726643 ; DOI: 10.3390/nu10091193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg
  2. Bjertness, Espen
  3. Bjertness, E.
  4. Chongsuvivatwong, V.
  5. Aung, Wai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...