skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Russia’s Ambivalent Status-Quo/Revisionist Policies in the Arctic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia’s Ambivalent Status-Quo/Revisionist Policies in the Arctic

Baev, Pavel

Arctic Review on Law and Politics, 2018, Vol.9(0), p.408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2387-4562 ; DOI: http://dx.doi.org/10.23865/arctic.v9.1336

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...