skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Bokmål, Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friluftsmuseet og kampen om fortiden

Eriksen, Thomas Hylland

Norsk museumstidsskrift, 2016(01), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2464-2525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karl Johan i bronse: Brynjulf Bergsliens rytterstatue på Slottsplassen

Aamold, Svein

Kunst og kultur [elektronisk ressurs], 2017, Årg. 100, nr. 3, pp.108-127

ISSN: 1504-3029

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sosialpsykologiske forskningstendenser i Norge

Christiansen, Bjørn

Nordisk Psykologi, 01 January 1953, Vol.5(2-3), p.95-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-1463 ; DOI: 10.1080/00291463.1953.10780813

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Christiansen, C.
  2. Eriksen, Thomas Hylland
  3. Bjørn Christiansen
  4. Thomas Hylland Eriksen
  5. Aamold, Svein

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...