skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Bokmål, Norwegian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tone Linn Wærstad: Protecting Muslim minority women's human rights at divorce

Fredwall, Katrine Kjærheim

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2017, Årg. 15, nr. 3, pp.257-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1503-2965

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A third space: discursive realizations of immigrant identity

Erdmann, Susan

Language and Intercultural Communication, 12 August 2015, p.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2015.1053908

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bergen approach to public administration and political organization

P. Olsen, Johan

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 2018(04), pp.188-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0801-1745 ; E-ISSN: 1504-2936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Erdmann, S.
  2. Erdmann, Susan
  3. Fredwall, Katrine Kjærheim
  4. Johan P. Olsen
  5. P. Olsen, Johan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...