skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kecenderungan Kebebasan Berfikir Mahasiswa Melayu Muslim Malaysia Dekad 1970-an

Ashaari, Muhamad ; Adli, Mohammad

International Journal of Islamic Thought, Jun 2019, Vol.15, pp.93-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22321314 ; E-ISSN: 22896023 ; DOI: 10.24035/ijit.15.2019.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues of language and competence in intercultural business contexts

Nair-Venugopal, Shanta

Language and Intercultural Communication, 02 January 2015, Vol.15(1), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2014.985304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Malayness and the Ummah: Cultural Consumption and Malay-Muslim Identity

Martin, Dahlia

Asian Studies Review, 03 July 2014, Vol.38(3), pp.403-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2014.929635

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Recent Developments

Howes, Stephen ; Davies, Robin

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 04 May 2014, Vol.50(2), pp.157-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4918 ; E-ISSN: 1472-7234 ; DOI: 10.1080/00074918.2014.938403

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Howes, Stephen
  2. Davies, R
  3. Nair-Venugopal, Shanta
  4. Ashaari, Muhamad
  5. Shiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...