skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kecenderungan Kebebasan Berfikir Mahasiswa Melayu Muslim Malaysia Dekad 1970-an

Ashaari, Muhamad ; Adli, Mohammad

International Journal of Islamic Thought, Jun 2019, Vol.15, pp.93-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22321314 ; E-ISSN: 22896023 ; DOI: 10.24035/ijit.15.2019.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Recent Developments

Howes, Stephen ; Davies, Robin

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 04 May 2014, Vol.50(2), pp.157-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4918 ; E-ISSN: 1472-7234 ; DOI: 10.1080/00074918.2014.938403

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The construction of Malay identity across nations Malaysia, Singapore, and Indonesia

Fee, Lian

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2001, Vol.157(4), p.861 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beware and reflect, remember and recollect; Tjerita Njai Soemirah and the emergence of Chinese-Malay literature in the Indies

Maier, Hmj

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1993, Vol.149(2), p.274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malay identity work

Derks, Will

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1997, Vol.153(4), p.699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explosions in Semarang: Reading Malay tales in 1895

Maier, Henk

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2006, Vol.162(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adat in the city: Some perceptions and practices among urban Malays

Nagata, Judith

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1974, Vol.130(1), p.91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Malayness and the Ummah: Cultural Consumption and Malay-Muslim Identity

Martin, Dahlia

Asian Studies Review, 03 July 2014, Vol.38(3), pp.403-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2014.929635

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues of language and competence in intercultural business contexts

Nair-Venugopal, Shanta

Language and Intercultural Communication, 02 January 2015, Vol.15(1), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2014.985304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dialect endangerment; The case of Nonthaburi Malay

Tadmor, Uri

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2004, Vol.160(4), p.511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrating knowledge; Reflections on the encyclopedic impulse in literary texts from Indonesian and Malay worlds

Day, Tony ; Derks, Will

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1999, Vol.155(3), p.309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sedih sampai buta : Blindness, modernity and tradition in Malay films of the 1950s and 1960s

Barnard, Timothy

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2005, Vol.161(4), p.433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến2000  (2)
 3. 2001đến2004  (2)
 4. 2005đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Will Derks
 2. Maier, H.M.J
 3. Derks, Will
 4. Howes, S
 5. Howes, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...