skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Technical papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical papers

Nuclear Metals, Inc ; U.S. Atomic Energy Commission ; U.S. Atomic Energy Commission ; Metallographic Group Meeting

June 1964 (r:5025 (pt. 1))

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alum and its usage in food [in Malaysia]

Chia , J.S. ; Maznah Atan

Teknologi Makanan, 1986, Vol.(1), pp.64-66

ISSN: 0127-4171

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrient and heavy metal concentrations, their uptake and distribution in hempedu bumi (Andrographis paniculata) and misai kuching (Orthosiphon stamineus) grown under rubber trees

Vimala P. ; Mohd. Yusof A. ; Mohamed Senawi M.T. ; Abdul Ghani I. ; Ahmad Shokri O. , Mardi Hq , Peti Surat , Pejabat Pos Besar , Kuala Lumpur ,

Seminar on Medicinal and Aromatic Plants, , Kepong, Kuala Lumpur (Malaysia), 24-25 Jul 2001, 2002, pp.246-253

ISBN: 983-2181-32-1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ownership and Energy Efficiency in Indonesian Manufacturing

Ramstetter, Eric D ; Narjoko, Dionisius

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 04 May 2014, Vol.50(2), pp.255-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4918 ; E-ISSN: 1472-7234 ; DOI: 10.1080/00074918.2014.938407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A 14th century Malay code of laws The Nītisārasamuccaya
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 14th century Malay code of laws The Nītisārasamuccaya

Kozok, Uli

E-ISBN 9789814459747 ; E-ISBN 9789814459754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Sách  (2)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chia , J.S.
 2. Ramstetter, Ed
 3. Ramstetter, Eric
 4. Maznah Atan
 5. Abdul Ghani I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...