skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Malaysian development]

Mohd Haflah Piei

ISBN: 967-942-094

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Agricultural reformation]

Suzana Khamis

Dewan Ekonomi, 1996, Vol.(1), pp.48-49

ISSN: 0128-8520

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Does the agricultural sector [in Malaysia] need control?]

Fatimah Mohd Arshad

Dewan Masyarakat, 1996, Vol.(10), pp.12-14

ISSN: 0419-0386

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teknologi dan masa depan industri pemprosesan makanan [di Malaysia]
[Technology and the future of food processing industry [in Malaysia]]

Zainal Ariffin Ahmad

Dewan Ekonomi, 1999, Vol.(3), pp.56-58,

ISSN: 0128-8520

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Performance and new strategies for industralisation program and urbanisation]

Long Ahmad Zainalabidin Bin Mohd Tahir ; Lembaga Kemajuan Negeri Pahang, Kuantan (Malaysia)

Seminar Pembangunan Negeri Pahang, Kemaman, Pahang (Malaysia), 27-31 Jul 1984, 1984

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...