skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanggungjawab dan Pelaksanaan Zakat Kalangan Minoriti Muslim Thailand

Waeamrene Waepa ; Shofian Ahmad ; Mohd.Nasran Mohamad ; Muhamad Razak Idris

International Journal of Islamic Thought, 01 June 2017, Vol.11, pp.61-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-1314 ; E-ISSN: 2289-6023 ; DOI: 10.24035/ijit.11.2017.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, men, and the long and short term of inheritance in Pulau Langkawi, Malaysia

Carsten, Janet

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1990, Vol.146(2/3), p.270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Do Changes in Corporate Ownership in Indonesia Tell Us?

Carney, Richard W. ; Hamilton-Hart, Natasha

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 02 January 2015, Vol.51(1), p.123-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4918 ; E-ISSN: 1472-7234 ; DOI: 10.1080/00074918.2015.1016570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues of language choice, ethics and equity: Japanese retirees living in Malaysia as their second home

Stapa, Siti Hamin ; Musaev, Talaibek ; Hieda, Natsue ; Amzah, Normalis

Language and Intercultural Communication, 01 February 2013, Vol.13(1), p.60-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2012.748790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Recent Developments

Armstrong, Shiro ; Rahardja, Sjamsu

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 02 January 2014, Vol.50(1), p.3-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4918 ; E-ISSN: 1472-7234 ; DOI: 10.1080/00074918.2014.896235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The French in Sumatra and the Malay world, 1760-1890

Reid, A

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1973, Vol.129(2/3), p.195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (1)
 2. 1990đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Carsten, Janet
 2. Carney, Richard W.
 3. Idris, Muhamad Razak
 4. Al-Sultan Mansur
 5. Hamilton-Hart, Natasha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...