skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Do Changes in Corporate Ownership in Indonesia Tell Us?

Carney, Richard W. ; Hamilton-Hart, Natasha

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 02 January 2015, Vol.51(1), p.123-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4918 ; E-ISSN: 1472-7234 ; DOI: 10.1080/00074918.2015.1016570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues of language choice, ethics and equity: Japanese retirees living in Malaysia as their second home

Stapa, Siti Hamin ; Musaev, Talaibek ; Hieda, Natsue ; Amzah, Normalis

Language and Intercultural Communication, 01 February 2013, Vol.13(1), p.60-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2012.748790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Recent Developments

Armstrong, Shiro ; Rahardja, Sjamsu

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 02 January 2014, Vol.50(1), p.3-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4918 ; E-ISSN: 1472-7234 ; DOI: 10.1080/00074918.2014.896235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carney, RW
  2. Armstrong, S
  3. Hieda, Natsue
  4. Hamilton-Hart, Natasha
  5. Musaev, Talaibek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...