skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Malay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The growth and distribution of the Indonesian population in Malaya

Tunku Shamsul Bahrin

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1967, Vol.123(2), p.267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Demography of Indonesia in Comparative Perspective

Mcdonald, Peter

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 02 January 2014, Vol.50(1), p.29-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4918 ; E-ISSN: 1472-7234 ; DOI: 10.1080/00074918.2014.896236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues of language choice, ethics and equity: Japanese retirees living in Malaysia as their second home

Stapa, Siti Hamin ; Musaev, Talaibek ; Hieda, Natsue ; Amzah, Normalis

Language and Intercultural Communication, 01 February 2013, Vol.13(1), p.60-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2012.748790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The construction of Malay identity across nations Malaysia, Singapore, and Indonesia

Fee, Lian

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2001, Vol.157(4), p.861 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Moralities and Moratoriums: Female Labour Migrants and the Tensions of Protectionism in Indonesia

Platt, Maria

Asian Studies Review, 02 January 2018, Vol.42(1), p.89-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2017.1408571

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fee, Lk
  2. Fee, Lian Kwen
  3. Fee, Lian
  4. Mcdonald, Peter
  5. Mc Donald, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...