skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Maori xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kaiako : Māori teachers as cultural workers

Lee, Jenny Bol Jun

He pūkenga kōrero : a journal of Māori studies, 2011, Vol.10(2), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1173-5767

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In our grandmothers' words : Māori grandmothers' views on Māori youth

Edwards, Shane, Dr ; Harris, Leilana

He pūkenga kōrero : a journal of Māori studies, 2010, Vol.9(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1173-5767

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Te mōkai a Kui

White, Ross Ahuriri

Whare kura, 1999, Issue 60, pp.8-15

ISSN: 0112-0522

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ko Rona

Mead, Sidney M

Whare kura, 1998, Issue 55

ISSN: 0112-0522

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mōkai tuna

White, Ross Ahuriri

Whare kura, 1999, Issue 60, pp.24-32

ISSN: 0112-0522

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

He kōpae whakakōrero whānau

Rangiaho, Lisa

Muka, 2008, Vol.21(3), p.5

ISSN: 0114-6017 ; ISSN: 1177-7249

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Te whakatupu tamariki i te reo Māori

Tahau, Pania

Muka, 2005, Vol.18(2), p.5

ISSN: 0114-6017 ; ISSN: 1177-7249

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ko te Hīringa i te Mahara - The empowering of the mind

Reedy, Tamati

He pūkenga kōrero : a journal of Māori studies, 2000, Vol.6(1), pp.7-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1173-5767

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tainui Waka Primary Schools Kapa Haka Regional Competition 2007

Kereopa, Jason

Hookioi, September 2007, Issue 23, p.8

ISSN: 2382-0578 ; ISSN: 1173-7530

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

He ratonga tiaki tamariki

Kōkiri, 2008, Issue 10, pp.42-43

ISSN: 1177-8164 ; ISSN: 1178-9654

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến1999  (2)
 3. 2000đến2004  (1)
 4. 2005đến2007  (2)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (9)
 2. Tin tức  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. White, Ross Ahuriri
 2. Kereopa, Jason
 3. Tahau, Pania
 4. Harris, Leilana
 5. Reedy, Tamati

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...