skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Ngôn ngữ: Macedonian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Гаврило, једнина множине (Ревизија, визија и илузија)

Stojičić, Milenko

Politeia - Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja, 2014, Vol.4(7), pp.147-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-9641 ; E-ISSN: 2566-2805

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Десет година једног документа о књижевнојезичкој политици у Босни и Херцеговини

Okuka, Miloš

Književni jezik, 1981, Vol.10(4), pp.29-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-3496

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Штокавски у функцији литерарног и стандардног језика на кајкавској језичкој територији (Културно-хисторијска анализа)

Kuna, Herta

Književni jezik, 1972, Vol.1(1-2), pp.22-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-3496

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Неке чињенице из историје ћирилског писма у Босни

Gošić, Nevenka

Književni jezik, 1973, Vol.2(1-2), pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-3496

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kuna, Herta
  2. Okuka, Miloš
  3. Gošić, Nevenka
  4. Stojičić, Milenko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...