skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Macedonian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Осврти, рецензије, прикази

Petrović, Dejan ; Knežević, Borisav ; Gajić , Saša ; Antonić, Slobodan ; Buturović, Željka ; Novaković, Aleksandar

Nova srpska politička misao, 2009, Issue Vol.17/3+4, pp.261-294

ISSN: 1450-7382

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Novaković, Aleksandar
  2. Antonić, Slobodan
  3. Buturović, Željka
  4. Petrović, Dejan
  5. Gajić , Saša

theo chủ đề:

  1. Review
  2. Political Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...