skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination and evaluation of the Estonian fitted geoid model EST-GEOID 2003

Jürgenson, Harli ; Türk, Kristina ; Randjärv, Jüri

Geodesy and Cartography, 13 April 2011, Vol.37(1), pp.15-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-6991 ; E-ISSN: 2029-7009 ; DOI: 10.3846/13921541.2011.558339

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evaluation of the New Zealand's geoid model using the KTH method

Abdalla, Ahmed ; Tenzer, Robert

Geodesy and Cartography, 13 April 2011, Vol.37(1), pp.5-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-6991 ; E-ISSN: 2029-7009 ; DOI: 10.3846/13921541.2011.558326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling land uplift rates and their error propagation

Kollo, Karin ; Vermeer, Martin

Geodesy and Cartography, 13 April 2011, Vol.37(1), pp.33-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-6991 ; E-ISSN: 2029-7009 ; DOI: 10.3846/13921541.2011.559941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possibilities of updating small-scale basic spatial data in Lithuania using generalization methods

Papšienė, Lina ; Papšys, Kęstutis

Geodesy and Cartography, 01 December 2011, Vol.37(4), pp.143-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-6991 ; E-ISSN: 2029-7009 ; DOI: 10.3846/13921541.2011.645310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Randjärv, Jüri
  2. Tenzer, R.
  3. Vermeer, M.
  4. Randjärv, J.
  5. Jurgenson, Harli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...