skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disciplines of political philosophy and political science: antagonism, cooperation or indiference?/Politines filosofijos ir politikos mokslo disciplinos: priesiskumas, bendradarbiavimas ar ignoravimas?(Report)

Stoskus, Mindaugas

COACTIVITY: Philosophy, Communication, 2016, Vol.24(1), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-6320 ; DOI: 10.3846/cpc.2016.228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Marketing In The Context Of Communication: The Concept, Functions And Tools

Pruskus, Valdas

Santalka : Filosofija, Komunikacija, 2015, Vol.23(2), pp.149-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20296320 ; E-ISSN: 20296339 ; DOI: 10.3846/cpc.2015.223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Democracy Or E-Domination? Critical Observations Of One E-Democracy Tool In A Local Governance Institution In Lithuania

Rybnikova, Irma

Santalka : Filosofija, Komunikacija, 2014, Vol.22(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20296320 ; E-ISSN: 20296339 ; DOI: 10.3846/cpc.2014.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mindaugas Stoškus
  2. Stoskus, Mindaugas
  3. Dalia Čiupailaitė
  4. Irma Rybnikova
  5. Stoškus, Mindaugas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...