skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum Law or Criminal Law: Blame, Deterrence and the Criminalisation of the Asylum Seeker

Kathrani, Paresh

Jurisprudencija, 2011, Vol.18(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection under the European Convention on Human Rights - Oasis for Asylum Seekers in Europe?

Jakuleviciene, Lyra

Jurisprudencija, 2013, Vol.20(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jakuleviciene, Lyra
  2. Kathrani, Paresh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...