skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dead-Time Generation In Six-Phase Frequency Inverter

Pitrenas, Aurelijus ; Uznys, Donatas ; Pitrenas, Aurelijus ; Uznys, Donatas

Mokslas : Lietuvos Ateitis, 2016, pp.345-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292341 ; E-ISSN: 20292252 ; DOI: 10.3846/mla.2016.938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Investigation Of A Six-Phase Variable Frequency Drive

Lipinskis, Tadas ; Bleizgys, Vytautas ; Lipinskis, Tadas ; Bleizgys, Vytautas

Mokslas : Lietuvos Ateitis, 2016, pp.339-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292341 ; E-ISSN: 20292252 ; DOI: 10.3846/mla.2016.937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...