skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einamosios sąskaitos saldo poveikio ekonomikai tyrimas

Dapkus, Mindaugas ; Garšvienė, Lina

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2012, Vol.6(2), pp.87-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1822-7996 ; E-ISSN: 2335-8742

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dapkus, Mindaugas
  2. Garšvienė, Lina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...