skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Ngôn ngữ: Latvian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latvieši un Latvija: Akadēmiskie raksti. galv. red. Jānis Stradiņš. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. 4 sēj. il., diagr., kartes, tab.

Kott, Matthew

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2014(4), pp.189-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-8906 ; ISSN: 1025-8906

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kott, Matthew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...