skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Latin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Die Stammburg der Hunyade in Siebenbu rgen: nach theilweise noch ungedruckten Quellen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Stammburg der Hunyade in Siebenbu rgen: nach theilweise noch ungedruckten Quellen

Schmidt, Wilhelm

Toàn văn sẵn có

2
Monumenta Hungariae historica: Magyar töténelmi emlékek: osztàly [B]: Monumenta comitialia regni transylvaniae: Erdélyi országgülési emlékek
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monumenta Hungariae historica: Magyar töténelmi emlékek: osztàly [B]: Monumenta comitialia regni transylvaniae: Erdélyi országgülési emlékek

Transylvania (Principality) ; Magyar Tudományos Akadémia

v. 1 (1875)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok

Szilágyi, Sándor; Magyar Tudományos Akadémia. Történelmi Bizottsága

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...