skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Grapevine rupestris stem pitting-associated virus in Slovakia Reveals Differences in Intra-Host Population Diversity and Naturally Occurring Recombination Events

Glasa, Miroslav ; Predajňa, Lukáš ; Šoltys, Katarína ; Sihelská, Nina ; Nagyová, Alžbeta ; Wetzel, Thierry ; Sabanadzovic, Sead

The Plant Pathology Journal, 2017, Vol.33(1), p.34-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2254 ; E-ISSN: 2093-9280 ; DOI: 10.5423/PPJ.OA.07.2016.0158 ; PMCID: 5291396 ; PMID: 28167886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality Evaluation of Randomized Controlled Trials on Complementary and Alternative Medicine

Oh, Kasil ; Kim, Keum-Soon ; Park, Jee-Won ; Kang, Jiyeon

Asian Nursing Research, 2007, Vol.1(3), pp.153-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-1317 ; DOI: 10.1016/S1976-1317(08)60018-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Exchange Rate Exposure over Various Return Horizons: Focusing on Major Countries in East Asia *

Lee, Jeong ; Ahn, Sunghee ; Kang, Sammo

East Asian Economic Review, Dec 2016, Vol.20(4), pp.469-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22348867 ; DOI: 10.11644/KIEP.EAER.2016.20.4.318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kang, Sammo
  2. Ahn, Sunghee
  3. Sabanadzovic, Sead
  4. Sunghee, Ahn
  5. Kang, Jiyeon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...