skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Chinese Consumers' Perceptions toward an U.S. Apparel Brand

Lim, Chae Mi ; Kim, Youn-Kyung ; Yu, Ning

Journal of Global Academy of Marketing Science, 01 June 2011, Vol.21(2), p.72-82

ISSN: 1229-7119 ; DOI: 10.1080/12297119.2011.9711014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity's Relationship to Materialism and Consumer Ethnocentrism: Contrasting Consumers in Developed and Emerging Economies

Cleveland, Mark ; Laroche, Michel ; Papadopoulos, Nicolas

Journal of Global Academy of Marketing Science, 01 June 2011, Vol.21(2), p.55-71

ISSN: 1229-7119 ; DOI: 10.1080/12297119.2011.9711013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resisting linguistic and ethnic marginalization: voices of Southeast Asian marriage-migrant women in Korea

Park, Mi Yung

Language and Intercultural Communication, 03 April 2017, Vol.17(2), p.118-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2016.1165240

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shopping Behavior, Country Attitudes, and Evaluation of Countries of Origin in China

Ahmed, Sadrudin A. ; D'Astous, Alain

Journal of Global Academy of Marketing Science, 01 June 2006, Vol.16(2), p.1-26

ISSN: 1229-7119 ; DOI: 10.1080/12297119.2006.9707362

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criticality for global citizenship in Korean English immersion camps

Ahn, So-Yeon

Language and Intercultural Communication, 02 October 2015, Vol.15(4), p.533-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2015.1049612

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To veil or not to veil: Turkish and Iranian hijab policies and the struggle for recognition

Koo, Gi Yeon ; Han, Ha Eun

Asian Journal of Women's Studies, 02 January 2018, Vol.24(1), p.47-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2018.1427663

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, Mi Yung
  2. Cleveland, Mark
  3. Koo, Gy
  4. d'Astous, Alain
  5. Ahme, Sadrudin A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...