skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML을 이용한 uClinux 기반 DiVX Player 사용자 인터페이스 연구 및 구현

엄은용 ; 문승진

한국인터넷정보학회 학술발표대회 논문집, April 2006, Vol.7(1), pp.531-534

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

DTD 분석을 통한 XForms UI 자동 생성

김태훈 ; 이은정

한국인터넷정보학회 학술발표대회 논문집, November 2005, Vol.6(2), pp.469-474

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

해수유동모델의 3차원 가시화를 위한 GUI 구축

이원찬 ; 박성은 ; 홍석진 ; 오현택 ; 정래홍 ; 구준호

해양환경안전학회 학술발표대회 논문집, November 2006, pp.213-215

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 홍석진
  2. 이은정
  3. 김태훈
  4. 구준호
  5. 오현택

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...