skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase stability, band gap, and electronic and magnetic properties of quaternary heusler alloys FeMnScZ (Z = Al, Ga, In)

Gao, Y. ; Zhang, Y. ; Wang, X.

Journal of the Korean Physical Society, 2015, Vol.66(6), pp.959-965 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0374-4884 ; E-ISSN: 1976-8524 ; DOI: 10.3938/jkps.66.959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of epigenetics in tissue engineering

Kang, Ke

Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2015, Vol.12(Supplement 2), pp.162-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-2696 ; E-ISSN: 2212-5469 ; DOI: 10.1007/s13770-014-0419-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blurred Boundaries between Firms, and New Boundaries within (Large Multinational) Firms: The Impact of Decentralized Networks for Innovation

Cantwell, John

Seoul Journal of Economics, Spring 2013, Vol.26(1), pp.1-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12250279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, X T
  2. Kang, Ke
  3. John Cantwell
  4. Gao, Y. C.
  5. Wang, X. T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...