skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Ngôn ngữ: Korean xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and Safety of New Prokinetic Agent Benachio Q Solution® in Patients with Postprandial Distress Syndrome Subtype in Functional Dyspepsia: A Single-center, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Pilot Study

Shim, Young Kwang ; Lee, Ju Yup ; Kim, Na Young ; Park, Yo Han ; Yoon, Hyuk ; Shin, Cheol Min ; Park, Young Soo ; Lee, Dong Ho

The Korean journal of gastroenterology = Taehan Sohwagi Hakhoe chi, July 2015, Vol.66(1), pp.17-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2233-6869 ; PMID: 26194125 Version:1 ; DOI: 10.4166/kjg.2015.66.1.17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case of Lead Poisoning with Drug-induced Liver Injury after Ingestion of Herbal Medicine

Jeon, Gi Jung ; Park, Jong Ha ; Kim, Min Sung ; Yu, Jong Won ; Park, Jae Hyun ; Kim, Min Sik

The Korean journal of gastroenterology = Taehan Sohwagi Hakhoe chi, June 2015, Vol.65(6), pp.375-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2233-6869 ; PMID: 26087694 Version:1 ; DOI: 10.4166/kjg.2015.65.6.375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four cases of toxic liver injury associated with Dictamnus dasycarpus

Jang, Jong Soon; Seo, Eui Geun; Han, Cheol; Chae, Hee Bok; Kim, Soon Je; Lee, Jae Dong; Wang, Joon Ho

The Korean Journal of Hepatology, 2008, Vol.14(2), p.206-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-222X ; DOI: 10.3350/kjhep.2008.14.2.206 ; PMID: 19037174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contributing Factors to Surplus Medicine by Long-Term Users of Medical Aid in Korea

Shin, Sun Mi; Kim, Eui Sook; Lee, Hee Woo

Journal of Preventive Medicine and Public Health, 2009, Vol.42(6), p.403-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-8375 ; DOI: 10.3961/jpmph.2009.42.6.403 ; PMID: 19037174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, Jong Ha
  2. Lee, Hee Woo
  3. Park, Young Soo
  4. Jang, Jong Soon
  5. Seo, Eui Geun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...