skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is psychiatry scientific? A letter to a 21st century psychiatry resident

De Leon, Jose

Psychiatry investigation, September 2013, Vol.10(3), pp.205-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-3684 ; PMID: 24302942 Version:1 ; DOI: 10.4306/pi.2013.10.3.205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. de Leon, J.
  2. De Leon, Jose

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...