skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

제임스 조이스 작품에 나타난 이종족간의 성적 만남을 통해본 민족의 경계선

최석무(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

세계의 지리적 개념화와 인종적 시공간의 형성: 19세기 말 프랑스의 인종주의적 주체화 과정 연구

고원(한양대학교)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

시바 료타로(司馬遼太郎)작품에 나타난 한일관계연구 - 문화적 수용과 변용을 중심으로 -

이복임(한남대학교)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

제국주의 체제와 동아시아 근대학문 ; The Imperial Establishment and East Asia's Modern Learning

임경석(성균관대학교)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

반-성장소설로서 <젊은 예술가의 초상> 다시 읽기

김경숙(안양대학교)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

동학 천도교 사회운동에 관한 사회윤리적 평가와 미래적 과제: 사회변혁 및 사회통합 이념 모색을 중심으로

남태욱(목원대학교)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

미래지향적 교육/연구 ; 한국 사회과학 연구의 지적 계보와 한국적 사회과학 이론 정립의 방안: 수용에서 생산으로

김동노(연세대학교) ; 문상석(연세대학교) ; 전상숙(연세대학교) ; 홍성찬(연세대학교) ; 정병준(이화여자대학교) ; 진덕규(연세대학교) ; 김현주(연세대학교)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1960~70년대 소설에 나타난 한국전쟁의 문화적 기억과 회상 연구 ; Study on restrospection and cultural memory of Korea war in 1960~70 novels

이평전(서원대학교)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

민족의 역사를 시간화하는 방식의 의미- 孔子紀年과 黃帝紀年을 중심으로

이유진(고려대학교세종캠퍼스)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한·중 민족주의 담론으로서의 朱蒙서사에 대한 계보학적 고찰 ; A Genealogical Approach to the Jumong Narrative in the Discourse of Nationalism in Korea and China

이유진(연세대학교)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

근대 문학 장의 민요 수용과 상징적 계보 연구 ; A study on the acceptability of folk ballad and symbolic genealogy in the modern literality field.

최윤정(영남대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 현대희곡에 나타난 ‘비국민적 주체’의 표상 연구 ; A Study on the Representation of 'Non-national Subject' in Korean Modern Drama.

문경연(경희대학교)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

S.파라자노프의 카프카스 연작 텍스트와 크로스컬처의 문제

이현숙(부산외국어대학교)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

소비에트 노스탤지어: 푸틴 시대 러시아 문학에 나타난 스탈린주의 이미지

라승도(한국외국어대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

『켈리 갱단의 실화』와 기억의 정치학

이석구(연세대학교)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

파라과이의 정체성과 2개 언어 상용에 대한 사회언어학적 고찰

유연창(한국외국어대학교)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

일제강점기 황도 유림의 사회 윤리에 대한 계보학적 연구 ; A Genealogical Study on the Social Ethics of the Hwangdo Confucian Scholars during the Japanese Colonial Period

김원열(한양사이버대학교)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

남북한의 전통 유교 철학 연구들에 대한 계보학적 고찰

김원열(한양사이버대학교)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

고도(古都)의 근대 : 식민지 시기 평양 부여 경주의 문학적 표상에 관한 연구

황종연(동국대학교) ; 조연정(서울대학교) ; 박광현(동국대학교) ; 차승기(성공회대학교)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

천황제의 위기와 문화적 상상력 -13세기 일본의 정치 변동과 『헤이케모노가타리(平家物語)』-

박은희(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (4)
 3. 2010đến2010  (5)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 이유진
 2. 김원열
 3. 황종연
 4. 진덕규
 5. 남태욱

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...