skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 200  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Geophysics xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oceanographic Observation Station for Height and Direction Measuring of a Wave

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량의 네비게이션 시스템 및 그 제어방법
NAVIGATION SYSTEM FOR VEHICLE AND METHOD FOR CONTROLLING THE SAME

Lee, Yong Joon

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

시추공 가속도 지진계의 진북방향 설치를 위한 정향장치
ORIENTATION DETERMINING DEVICES FOR BOREHOLE SEIEMIC ACCELERATION INSTALLED TRUE NORTH DIRECTION

Kim, KI Seog ; Jeong, Goo Yun ; Lim, Heung Ryeol ; Yang, Dae Soung

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR BURIED OF GEOMAGNETIC FIELD SENSOR USING PLASTIC CYLINDER

Park, Sung Won ; Kim, Young Yun ; Ryu, Chung Hyun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지하시설물 실시간 위치 측량장치
REAL TIME POSITION SURVEY APPARATUS OF UNDERGROUND FACILITY

Ahn, Chul Ho ; Ahn, Ho Joon ; Jang, Hyun Kook ; Park, Hae Won ; Cho, Hyea Jin ; Park, Yeon Gyeong ; SIM, Sang Han ; Kim, Kyeong Sik ; Kang, Yo Han ; Kim, Jung Han ; Lee, Mun Woo ; Chang, Si Hoon ; Kim, Il ; Kim, NAM Sung ; Yun, Jung Keun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전자 장치 및 그 제어 방법
Electronic Device and And Control Method Thereof

Na, Eun Ji ; Sung, Sang Kyung ; Lee, Byoung Jin ; Yu, Gwang Jun ; Kim, Han Sang ; Uh, Su Young

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

실내 측위 시스템 및 방법
SYSTEM AND METHOD FOR INDOOR POSITIONING

Cho, Young Su ; Choi, Jae Hyuk ; Kim, Joo Young ; Ji, Myung In

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DETECTING TARGET USING HYPERSPECTRAL IMAGE USING INPUTTED SPECTRAL LIBRAY DATA

Kim, Deok Hwan ; Yu, Jae Hwan

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

실내 측위를 위한 지자기 센서 자동 보정 방법
AUTOMATIC CALIBRATION METHOD OF MAGNETOMETER FOR INDOOR POSITIONING

Lee, Hyo Young

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

clinometer with interior type rod and plate, strike and dip measuring methods in using the same

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning system of operating precision positioning setting method with touch apparatus

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

대기압 보정이 필요 없는 지하수 관측시스템
OBSERVING SYSTEM FOR UNDERGROUND WATER

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

분리형 전자식 표지 말뚝 및 이를 포함하여 구성되는 매설형 측량기준점 장치
SURVEY INDICATOR RADIO-FREQUENCY INDICATOR

Lee, Kye Dong

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR A SELF-CALIBRATED MULTI-MAGNETOMETER PLATFORM

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL ET PROCÉDÉ DE GUIDAGE DE TRAJETS DE PATROUILLE DANS DES INSTALLATIONS SOUTERRAINES
APPARATUS AND METHOD FOR GUIDING ROUTES FOR PATROLLING UNDERGROUND FACILITIES

Yoon, Dong Suo ; Im, Jong Ryeal ; Yoo, Myeong Ho ; Myung, Keun Sik

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR PROVIDING SERVICE OF ESTIMATING LOCATION BASED ON CHANGE OF STATE OF USER TERMINAL AND THE USER TERMINAL THEREOF

Kim, Yong ; Park, Yong Wan ; Song, Jun Yeol ; Hur, Soo Jung

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC CALCULATION RANGE TYPE NUMERICAL SIMULATION METHOD OF TSUNAMI BASED ON FLUX

Cho, Yong Sik

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

대기압 보정이 필요 없는 지하수 관측시스템
OBSERVING SYSTEM FOR UNDERGROUND WATER

Kim, Yong Cheol ; Yoon, Hee Sung

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Othogonal Type Thin Film Flux Gate Sensor Unit

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

촬영된 지하시설물의 3차원 모델링 데이터의 영상처리시스템
3 Image processing system for 3-dimensional modeling data of underground facility

Park Sook Hee

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 200  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (8)
 2. 2004đến2007  (11)
 3. 2008đến2011  (16)
 4. 2012đến2016  (90)
 5. Sau 2016  (75)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (195)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lim, Byung Jo
 2. Kim, Yong
 3. Kim Jun Seong
 4. Shim Wan Sub
 5. Kim, Eung Sun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...