skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using subsurface metazoan fauna to indicate groundwater--surface water interactions in the Nakdong River floodplain, South Korea.(Report)

Bork, Jorg ; Berkhoff, Sven E. ; Bork, Sabine ; Hahn, Hans Jurgen

Hydrogeology Journal, Feb, 2009, Vol.17(1), p.61(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berkhoff, Se
  2. Bork, S
  3. Berkhoff, Sven
  4. Bork, Jörg
  5. Bork , Jörg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...