skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 575  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism and Shakespeare's History Plays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Shakespeare's History Plays

Hyosik Hwang

Shakespeare Review, 09/2013, Vol.49(3), pp.573-593

ISSN: 1226-2668 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17009/shakes.2013.49.3.009

Toàn văn không sẵn có

2
Nationalism and Food in Shakespeare’s England: Henry V and Sir Thomas More
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Food in Shakespeare’s England: Henry V and Sir Thomas More

Rohseunghee

Shakespeare Review, 12/2013, Vol.49(4), pp.669-700

ISSN: 1226-2668 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17009/shakes.2013.49.4.002

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and National Identity: Shintobul-i, A Case of Cultural Representation of Economic Nationalism

Sik, Cho Hong

Journal of International and Area Studies, 1 June 2008, Vol.15(1), pp.17-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of Korean nationalism

Rhee, Seung - Keun; Rhee, Syngman

Korea observer : a quarterly journal, 1975, Vol.6(4), pp. 395-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-3919

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 민족주의의 쟁점: 개념과 과제

김영명

한국정치외교사논총, August 2016, Vol.38(1), pp.217-247

ISSN: 1229-4608

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초국가주의와 거주국 사회통합에 대한 이론적 접근

이윤경(Lee, Yoon-Kyong)

정신문화연구, 2017, Vol.40(4), pp.169-206

ISSN: 1225-4576

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready to Become a Great Power? The Recent Nationalist Movement and China's Evolving National Identity

He, Lichao

Journal of International and Area Studies, 1 December 2009, Vol.16(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국사회 반다문화 담론의 쟁점과 실제 그리고 대응: 여론조사 자료를 중심으로

심양섭

한국정치외교사논총, February 2016, Vol.37(2), pp.137-170

ISSN: 1229-4608

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Origins of Zulu Violence during the 1994 Democratic Transition of South Africa

Choi, Jungug

Journal of International and Area Studies, 1 December 2008, Vol.15(2), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The End of Britain?: Challenges from Devolution, European Integration, and Multiculturalism

Kim, Nam-Kook

Journal of International and Area Studies, 1 June 2005, Vol.12(1), pp.61-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on the Problems of Colonial Modernity and "Collaboration" in Modern Korean History

Kim, Kyu

Journal of International and Area Studies, 2004, Vol.11(3), pp.95-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Korean Wave and Its Implications for the Korea-China Relationship*

Jang, Soo

Journal of International and Area Studies, Dec 2012, Vol.19(2), pp.97-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lee Jungsook, a Korean independence activist and a nurse during the Japanese colonial period

Kim, Sook Young

Ui sahak, April 2015, Vol.24(1), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X ; PMID: 25985776 Version:1 ; DOI: 10.13081/kjmh.2015.24.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

민족주의와 다문화주의: 통일교육의 새로운 방향 모색 ; Nationalism and Multiculturalism : Future for educating Korean Unification

한미경(경성대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

중국의 민족주의와 남북한 통일방안 모색 ; China's Nationalism and Korea's Unification Plan

한미경(경성대학교)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

김정은시대 북한 민족주의 연구 : 담론・정책・문화 ; North Korean Nationalism in the era of Kim Jong-un : Discourse・Policy・Culture

전미영(이화여자대학교)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

18~19세기 조선중화론과 일본 국체론 비교연구 ; “Little China”vs Japanese nationalism : A comparative study of 18th/19th century chosun Imperial Japan

이미림(충남대학교)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

근대 일본의 내셔널리즘과 야구--메이지 문인들의 야구 관련 언설을 중심으로 ; Meiji Nationalism and the Baseball

김옥희(한국체육대학교)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

최남선 기행문의 문화민족주의와 제국 협력의 이데올로기 ; Cultural-nationalism and The ideology of imperial coooperation of Choenamseon Travel-Essay

홍순애(동덕여자대학교)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 575  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (8)
 2. 2003đến2005  (56)
 3. 2006đến2008  (117)
 4. 2009đến2012  (176)
 5. Sau 2012  (216)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김환기
 2. 홍순애
 3. 박숙자
 4. 김정희
 5. 김혜승

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...