skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDA를 이용한 Flex User Interface 설계

김양훈 ; 정구범 ; 김국보

한국인터넷정보학회 학술발표대회 논문집, June 2010, pp.577-581

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

실시간 처리를 위한 Vision User Interface의 ESL SoC 구조 설계

배대희 ; 최창원 ; 이준환

한국통신학회 학술대회논문집, February 2011, pp.337-337

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

철도차량의 열차종합정보장치(TCMS) 화면구성 표준화에 대한 연구

이증섭 ; 서상준 ; 신광균 ; 김재기

한국철도학회 학술발표대회논문집, October 2012, pp.1240-1245

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

해상교통관제 개선을 위한 운용콘솔 기능 분석

이인범 ; 정중식

해양환경안전학회 학술발표대회 논문집, November 2014, pp.298-300

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

해상교통관제 개선을 위한 운용콘솔 기능 분석

이인범 ; 정중식

해양환경안전학회 학술발표대회 논문집, November 2014, pp.298-300

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

모바일 환경에서의 창호개폐 제어를 위한 게이트웨이 시스템 구현

조용현 ; 신택균

한국산업융합학회 학술대회 논문집, November 2014, pp.35-38

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

HNS 사고이력 관리시스템 개발

하민재 ; 장하용 ; 이은방 ; 윤종휘 ; 박진형 ; 이문진

해양환경안전학회 학술발표대회 논문집, November 2016, pp.83-83

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

정보검색을 위한 Table 기반 시각 질의어 인터페이스의 설계 ( Designing an User Interface of Table based Visual Query for effective Information Retrieval )

이교운 ; 박수현

대한전자공학회 학술발표회 논문집, January 1996, Vol.5(1), pp.100-104

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

멀티미디어 프리젠테이션을 위한 사용자 인터페이스 환경 구축에 관한 연구 ( A Study on the User Interface Environment for Multimedia Presentation )

백선혜 ; 김도년 ; 조동섭

대한전자공학회 학술발표회 논문집, January 1993, pp.107-114

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISDN 사용자-망 인터페이스를 위한 D채널 신호 방식 구현 (The Implementation of D Channel Signalling for ISDN User-Network Interfaces )

한운영 ; 손동철 ; 정희창 ; 임주환

대한전자공학회 학술발표회 논문집, January 1987, Vol.11(1), pp.69-73

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

All-in-one Smart Office System

She-Yong Tan

November 2011, Vol.5(2), pp.93-100

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISDN 서비스를 위한 가입자-망 접속 시스템 구현에 관한 연구 ( The Implementation of ISDN User-Network Interface System )

정희창 ; 김성조 ; 오의교 ; 임주환

대한전자공학회 학술발표회 논문집, January 1987, Vol.11(1), pp.66-68

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISDN가입자 망 접속시스템에서 구내교환거리의 확대 및 평균 turnaround시간 감축을 위한 NT architecture ( An NT Architecture for Wider Exchange Service Area and Shorter Average Turnaround Time in the ISDN User-Network Interface )

이갑섭 ; 김진호 ; 이숭희 ; 정희창 ; 최흥문

대한전자공학회 학술발표회 논문집, January 1990, Vol.13(1), pp.62-66

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tight VNC와 GGi VNC 통신의 성능 분석

임민혁 ; 추연욱 ; 이강우 ; 김석우

May 2009, Vol.3(1), pp.389-392

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML을 이용한 uClinux 기반 DiVX Player 사용자 인터페이스 연구 및 구현

엄은용 ; 문승진

한국인터넷정보학회 학술발표대회 논문집, April 2006, Vol.7(1), pp.531-534

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

식가장애인을 위한 u-LBS기반의 AUI u-Stick 위치정보 안내 시스템

조진숙 ; 김홍규 ; 문승진 ; 장성태

한국인터넷정보학회 학술발표대회 논문집, May 2009, pp.79-82

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

i80486과 32비트 DSP를 사용한 CNC제어기의 개발

김동일 ; 송진일 ; 김성권 ; 이충환 ; 이윤석 ; 강문 ; 나상근 ; 임용규 ; 남기준

대한전자공학회 학술회의 논문집, October 1992, pp.537-540

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

DTD 분석을 통한 XForms UI 자동 생성

김태훈 ; 이은정

한국인터넷정보학회 학술발표대회 논문집, November 2005, Vol.6(2), pp.469-474

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

공정 감시를 위한 Software의 개발

가민호 ; 임준홍 ; 조영조 ; 김광배

대한전자공학회 학술회의 논문집, October 1992, pp.364-369

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

해수유동모델의 3차원 가시화를 위한 GUI 구축

이원찬 ; 박성은 ; 홍석진 ; 오현택 ; 정래홍 ; 구준호

해양환경안전학회 학술발표대회 논문집, November 2006, pp.213-215

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (3)
 2. 1992đến1995  (3)
 3. 1996đến2005  (2)
 4. 2006đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 정희창
 2. 문승진
 3. 이인범
 4. 정중식
 5. 임주환

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...