skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 694  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

음악 연주를 위한 비-태깅 기반 테이블탑 TUI(Tangible User Interface)

김재훈 ; 원상희 ; 이교구

한국HCI학회 학술대회, February 2014, pp.925-928

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IPTV 환경에 적합한 포인팅 디바이스용 User Interface

박다혜 ; 김보미 ; 엄주일 ; 정지수 ; 한재욱

한국HCI학회 학술대회, January 2010, pp.619-621

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface의 진화 방향에 관한 연구

안춘모

한국통신학회 학술대회논문집, June 2012, pp.545-546

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDA를 이용한 Flex User Interface 설계

김양훈 ; 정구범 ; 김국보

한국인터넷정보학회 학술발표대회 논문집, June 2010, pp.577-581

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Generation Target 특화 User Interface Design: LG Lollipop 폰 개발을 통한 1723 세대 특화 UI design 에 대한 사례 연구

정혜미 ; 장민경 ; 권아림 ; 박연우

한국HCI학회 학술대회, January 2010, pp.498-501

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI (Graphic User Interface)개발 프로세스 개선을 위한 도구 제안

이종성 ; 김철원 ; 최우식

한국HCI학회 학술대회, February 2017, pp.308-311

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

iPhone 을 활용한 UI Paper Prototyping 지원 툴 개발

김헌 ; 송영준 ; 신혜수 ; 엄미진

한국HCI학회 학술대회, January 2012, pp.707-709

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

모바일 CAD 활용 향상을 위한 사용자중심의 인터페이스 연구

이재길 ; 하태현 ; 임성재 ; 정재열 ; 이상원

한국HCI학회 학술대회, January 2016, pp.307-314

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

이미지복잡도 측정 기술을 활용한 사용자 인터페이스의 시각복잡도 평가

김헌 ; 임종혁 ; 권재용 ; 심현순 ; 이지수 ; 조화영 ; 민나례 ; 손지택

한국HCI학회 학술대회, January 2013, pp.372-375

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

실시간 처리를 위한 Vision User Interface의 ESL SoC 구조 설계

배대희 ; 최창원 ; 이준환

한국통신학회 학술대회논문집, February 2011, pp.337-337

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

실시간 처리를 위한 Vision User Interface 의 ESL SoC 구조 설계

배대희 ; 최창원 ; 이준환

한국통신학회 학술대회논문집, February 2011, pp.655-656

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자인터페이스(User Interface) 요소기술 및 주요 표준화 항목

강석규

한국통신학회 학술대회논문집, June 2016, pp.794-795

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural User Interface를 제공하기 위한 맨손 기반의 증강현실 상호작용

서동우 ; 이재열 ; 김재성 ; 이상민

한국경영과학회 학술대회논문집, May 2012, pp.2658-2659

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

D2D 시선통신을 위한 사용자 인터페이스(User Interface) 연구

이희재 ; 김재호 ; 이다빛 ; 정우혁 ; 이상국

한국통신학회 학술대회논문집, February 2012, pp.441-443

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

접근성을 높인 웹기반 UI 개발 도구: Ajax기술을 이용하여 웹브라우저에서 동작하는 User Interface 개발 도구

류성태 ; 이은석

한국HCI학회 학술대회, January 2010, pp.364-365

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

유기적인 사용자 인터페이스를 위한 젤리 인터랙션 디자인

유훈식 ; 주다영

한국HCI학회 학술대회, January 2016, pp.364-370

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

제스처 인터페이스의 디지털 악기 구현 연구: 손 제스처 입력 방식의 신시사이저 제작을 중심으로

박윤종 ; 오창근 ; 서용덕

한국HCI학회 학술대회, February 2014, pp.865-868

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

음성 인식 및 멀티 터치를 이용한 멀티모달 유저 인터페이스

이강욱 ; 김상태 ; 윤요한 ; 김재정 ; 이동원 ; 이호원 ; 조동호

한국HCI학회 학술대회, January 2011, pp.257-260

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

한일공동VLBI상관기(KJJVC)의 운용 및 제어를 위한 Graphical User Interface(GUI) 설계 및 개발

박선엽 ; 강용우 ; 노덕규 ; 오세진 ; 염재환 ; 변도영

한국천문학회보, December 2010, Vol.35(2), pp.45-45

ISSN: 1226-2692

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESL 분석을 통한 Vision User Interface 의 HW/SW partitioning 및 영상 내 잡음 제거용 chip 개발

배대희 ; 최창원 ; 이준환

한국통신학회 학술대회논문집, November 2012, pp.546-547

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 694  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (11)
 2. 1990đến1997  (82)
 3. 1998đến2004  (96)
 4. 2005đến2012  (337)
 5. Sau 2012  (168)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 우운택
 2. 윤명환
 3. 이영재
 4. 정희창
 5. 주다영

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...