skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical proximity sensors and the associated user interface

Teymourzadeh, Rozita ; Eriksson, Tomas ; Holmgren, Stefan ; Jubner, Alexander

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic user interface design in pervasive assistive environment

Hariz, Mossaab ; Ghorbel, Mahmoud ; Mokhtari, Mounir

International journal of assistive robotics and mechatronics, March 2008, Vol.9(1), pp.4-14

ISSN: 1975-0153

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sáng chế  (1)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hariz, Mossaab
  2. Jubner, Alexander
  3. Ghorbel, Mahmoud
  4. Mokhtari, Mounir
  5. Holmgren, Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...