skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

탈국가적 시민권은 존재하는가

이철우(Lee Chul-Woo)

경제와사회, 2008, pp.62-87

ISSN: 1227-1373

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘난민’ 아닌 ‘난민수용소’, 오무라(大村)수용소: 수용자·송환자에 대한 한국정부의 대응을 중심으로

이정은

사회와역사, September 2014, Vol.103, pp.323-348

ISSN: 1226-5535

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

유럽연합과 탈경계 문명사: 관념, 기제, 제도적 요인의 연계적 변동과정

박영렬(연세대학교) ; 김기정(연세대학교) ; 최종건(연세대학교) ; 김인춘(연세대학교) ; 윤근로(한양대학교) ; 이연호(연세대학교)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. 경제와사회  (1)
 2. 사회와역사  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김기정
 2. 이철우
 3. 박영렬
 4. 이연호
 5. 윤근로

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...