skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

개인 영상 및 음성 정보의 임의수집에 대한 대응방안

이경률 ; 임강빈 ; Lee, Kyung-Roul ; Yim, Kang-Bin

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2011, Vol.15(3), pp.378-385

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Security in Mobile IPv6

Modares, Hero ; Moravejosharieh, Amirhossein ; Salleh, Rosli Bin ; Lloret, Jaime

ETRI Journal, February 2014, Vol.36(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.14.0113.0177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

u-헬스 환경에서 개인건강관리를 위한 보안 위협 및 요구사항에 관한 연구

김순석 ; 박홍진 ; Kim, Soon-Seok ; Park, Hong-Jin

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2010, Vol.14(4), pp.504-511

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

21세기 생물테러와 복합안보: 보건안보를 중심으로 ; Bio-terrorism and Complex Security in the 21st Century: A Focus on Health Security

조성권(한성대학교)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

부산국제영화제 연구: 세계화와 지역성을 중심으로

이왕주(부산대학교) ; 최용성(부산대학교) ; 강소원(동서대학교) ; 최병학(경성대학교) ; 김려실(부산대학교) ; 고현철(부산대학교) ; 정병언(부산대학교)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

안보와 치안의 상호의존성 연구: 초국가적 위협에 대한 정보활동을 중심으로

장노순(한라대학교)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

대구광역시 중심시가지의 주거환경정비를 위한 전략계획 ; A Strategic Planning for Residential Renewal in Central Daegu

진원형(경북대학교)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lloret, Jaime
 2. 최용성
 3. Lloret, J
 4. 임강빈
 5. 정병언

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...