skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

모 한방병원 한약재내 중금속과 이산화황 함량 및 잔류농약 분석 연구

조웅희(Woong Hee Cho) ; 차윤엽(Yun Yeop Cha) ; 백태현(Tai Hyun Baik) ; 김병우(Byoung Woo Kim) ; 이승기(Seung Gi Lee) ; 유준상(Jun Sang Yoo) ; 손영주(Young Joo Sohn) ; 선승호(Seung Ho Sun)

동의생리병리학회지, 2011, Vol.25(3), pp.489-495

ISSN: 1738-7698

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대기질 개선으로 인한 조기 사망률 감소의 편익추정

김수인(Sooin Kim) ; 원두환(Doohwan Won)

환경정책, 2018, Vol.26(4), pp.45-69

ISSN: 1598-835X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김병우
  2. 손영주
  3. Sooin Kim
  4. 이승기
  5. 김수인

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...