skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNS의 사용이 과업 성과에 미치는 영향 ; The effect of SNS use on task performance

민진영(조선대학교)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

트위터에서 기업의 이모티콘 사용이 소비자 반응에 미치는 영향 ; Exploring the Effects of Emoticons in Twitter-based Marketing Communication

최지은(강원대학교)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

추천시스템의 실제 성과와 사용자의 인식이 추천시스템 평가에 미치는 영향

이홍주(가톨릭대학교)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인 스포츠용품 이용고객의 사회적 실재감, 웹사이트 명성, 상호작용성과 고객신뢰, 관계몰입 및 고객충성도와의 구조적 관계

이태용(부산대학교)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인 쇼핑몰의 의인화 전략 -사회적 실재감 중심으로-

박주식(울산대학교)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인토론에서 사회적 실재감과 인지적 학습참여의 관계 및 역할

이의길(고려사이버대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 곽기영
  2. 서응교
  3. 이태용
  4. 한세희
  5. 최영균

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...