skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 362  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한의학에 대한 태도 및 이용에 대한 연구

이현지(Hyun Ji Lee) ; 홍승표(Seung Pyo Hong) ; 권영규(Young Kyu Kwon)

동의생리병리학회지, 2010, Vol.24(3), pp.380-384

ISSN: 1738-7698

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사회통합의 다원적 가치와 영향요인에 관한 탐색적 연구

장용석(Yong Suk Jang) ; 조문석(Munseok Cho) ; 정장훈(Jang Hoon Chung) ; 정명은(Myung Eun Jeong)

한국사회학, 2012, Vol.46(5), pp.289-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0120

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한민국 민족 서사시

강진웅(Jin Woong Kang)

한국사회학, 2013, Vol.47(1), pp.185-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0120

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

북한의 항일무장투쟁 전통과 민족 만들기

강진웅(Jin Woong Kang)

한국사회학, 2012, Vol.46(1), pp.24-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0120

Toàn văn sẵn có

5
Beyond the Intractability of the Greek-Macedonian Dispute
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Intractability of the Greek-Macedonian Dispute

Sofos, Spyros ; Casule, Mircella

The Name Dispute Revisited, pp.223-239

ISBN: 9789989207280

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial modernity and the making of Mokpo as a dual city.(Colonial Modernity and the Making of Modern Korean Cities)

Park Chan Seung

Korea Journal, Autumn, 2008, Vol.48(3), p.104-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-3900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

최문환과 한국 사회학의 문제틀

정일준(Il Joon Chung)

한국사회학, 2017, Vol.51(1), pp.399-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0120

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초국가주의와 거주국 사회통합에 대한 이론적 접근

이윤경(Lee, Yoon-Kyong)

정신문화연구, 2017, Vol.40(4), pp.169-206

ISSN: 1225-4576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

구한말 운동회의 정치적 성격에 대한 고찰

변성호(Byeon Seong-Ho)

정신문화연구, 2013, Vol.36(1), pp.185-215

ISSN: 1225-4576

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battlefields of memory: The Macedonian conflict and Greek historical culture

Sjöberg, Erik

Umeå studies in history and education, 2011

ISBN: 9789174593297

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호부 이정숙의 독립운동

김숙영(Kim Sook Young)

의사학, 2015, Vol.24(1), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

블라디보스토크 한인학교의 변동

이경숙(Lee Kyung?Sook)

정신문화연구, 2011, Vol.34(1), pp.7-40

ISSN: 1225-4576

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 민족주의의 쟁점

윤대식(Youn, Dae-Shik)

정신문화연구, 2013, Vol.36(2), pp.331-362

ISSN: 1225-4576

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

북한의 국가 권력에 대한 미시적 접근

강진웅(Kang Jin-Woong)

한국사회학, 2010, Vol.44(2), pp.155-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0120

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

우리들의 일그러진 영웅

정준영(Chung, Jun-Young)

정신문화연구, 2011, Vol.34(3), pp.301-337

ISSN: 1225-4576

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

함석헌의 민족 주체(씨알) 개념과 종교적 기획

고병철(Ko, Byoung-Chul)

정신문화연구, 2014, Vol.37(1), pp.347-375

ISSN: 1225-4576

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready to Become a Great Power? The Recent Nationalist Movement and China's Evolving National Identity

He, Lichao

Journal of International and Area Studies, Dec 2009, Vol.16(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on the Problems of Colonial Modernity and "Collaboration" in Modern Korean History

Kim, Kyu

Journal of International and Area Studies, 2004, Vol.11(3), pp.95-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Origins of Zulu Violence during the 1994 Democratic Transition of South Africa

Choi, Jungug

Journal of International and Area Studies, Dec 2008, Vol.15(2), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bourguiba and Bourguibism revisited: Reflections and interpretation

Brown, L

The Middle East Journal, Winter 2001, Vol.55(1), pp.43-57

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 362  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (11)
 2. 2006đến2008  (72)
 3. 2009đến2011  (112)
 4. 2012đến2015  (118)
 5. Sau 2015  (49)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tài nguyên văn bản  (325)
 2. Bài báo  (37)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 홍태영
 2. 김정희
 3. 남근우
 4. 유승창
 5. 홍순애

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...