skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.784.458  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한간학회지

ISSN1738-222X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

의사학 제24권 1호 (통권 제49호) 목차

편집부

의사학, April 2015, Vol.24(1), pp.302-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국의학사 연구의 최근 경향과 전망

박지영(서평자)

의사학, 2012, Vol.21(2), pp.345-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大韓醫史學會 연구윤리규정 외

편집부(편집자)

의사학, 2016, Vol.25(2), pp.311-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

의사학 제23권 제2호(통권 제47호) 목차

편집부

의사학, August 2014, Vol.23(2), pp.376-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

병원사 특집 “병원의 기원과 공간변화”를 발간하며

편집부(편집자)

의사학, 2017, Vol.26(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한의사학회 소식 외

편집부(편집자)

의사학, 2017, Vol.26(1), pp.125-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한의사학회 소식 외

편집부(편집자)

의사학, 2017, Vol.26(2), pp.315-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미시사 특집을 발간하며

편집부(편집자)

의사학, 2015, Vol.24(2), pp.323-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

의사학 제24권 3호 (통권 제51호) 목차

편집부

의사학, December 2015, Vol.24(3), pp.839-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한의사학회 소식 외

편집부(편집자)

의사학, 2013, Vol.22(2), pp.617-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

의사학 제23권 3호 (통권 제48호) 목차

편집부

의사학, December 2014, Vol.23(3), pp.635-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한의사학회 소식

편집부(편집자)

의사학, 2016, Vol.25(2), pp.309-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한의사학회 소식 외

편집부(편집자)

의사학, 2018, Vol.27(2), pp.267-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

의사학 제25권 제1호(통권 제52호) 목차

편집부

의사학, April 2016, Vol.25(1), pp.171-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

선구자 심보성과 한국 신경외과학의 발전사

이재담

의사학, 2012, Vol.21(3), pp.593-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

민중생활사 복원을 위한 의학사의 도전

박윤재(서평자)

의사학, 2015, Vol.24(1), pp.285-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한의사학회 소식 외

편집부(편집자)

의사학, 2014, Vol.23(1), pp.127-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한의사학회 소식 외

편집부(편집자)

의사학, 2014, Vol.23(3), pp.609-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

의사학 제22권 제1호(통권 제43호) 목차

편집부

의사학, April 2013, Vol.22(1), pp.314-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.784.458  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (719)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (27.697)
 2. 1987đến1994  (7.442)
 3. 1995đến2002  (517.412)
 4. 2003đến2011  (1.216.504)
 5. Sau 2011  (2.015.402)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (3.783.297)
 2. Bài báo  (994)
 3. Tài nguyên văn bản  (81)
 4. Tạp chí  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.186.244)
 2. French  (104.502)
 3. German  (45)
 4. Spanish  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Kyung-Hoon
 2. Kim, Jun Sik
 3. Jung, Yu Jin
 4. Lee, Jun Hwa
 5. Kim, Han Gyu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...