skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 698  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphological characteristics of the upper airway and pressure drop analysis using 3D CFD in OSA patients

Mo, Sung-Seo; Ahn, Hyung Taek; Lee, Jeong-Seon; Chung, Yoo-Sam; Moon, Yoon-Shik; Pae, Eung-Kwon; Sung, Sang-Jin

The Korean Journal of Orthodontics, 2010, Vol.40(2), p.66-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-5610 ; DOI: 10.4041/kjod.2010.40.2.66 ; PMID: 19096249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of the effects of miniscrew-assisted rapid palatal expansion on airflow in the upper airway of an adult patient with obstructive sleep apnea syndrome using computational fluid-structure interaction analysis

Hur, Jae-Sik ; Kim, Hyoung-Ho ; Choi, Jin-Young ; Suh, Sang-Ho ; Baek, Seung-Hak

Korean Journal of Orthodontics, 2017, Vol.47(6), p.353-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-7518 ; E-ISSN: 2005-372X ; DOI: 10.4041/kjod.2017.47.6.353 ; PMCID: 5653684 ; PMID: 29090123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ray형 수중글라이더 소형 축소모델 개발 및 성능시험

최형식 ; 이성욱 ; 강현석 ; 김서강 ; 정성훈 ; 김준영 ; Choi, Hyeung-sik ; Lee, Sung-wook ; Kang, Hyeon-seok ; Duc, Nguyen Ngoc ; Kim, Seo-kang ; Jeong, Seong-hoon ; Chu, Peter C. ; Kim, Joon-young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.537-543

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

파라미터 변화에 따른 석션버켓기초에 발생하는 세굴현상에 대한 수치해석 연구

박선호(Sunho Park) ; 송성진(Seongjin Song) ; 왕해청(Haiqing Wang) ; 정태환(Taehwan Joung) ; 신윤섭(Yunsup Shin)

한국해양공학회지, 2017, Vol.31(4), pp.281-287

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

전산유체역학(CFD)분석을 통한 에어글라이드창호 환기성능평가

양영권(Yang, Young Kwon) ; 박보랑(Park, Bo Rang) ; 최은지(Choi, Eun Ji) ; 김태원(Kim, Tae Won) ; 문진우(Moon, Jin Woo) ; 박진철(Park, Jin Chul)

한국생태환경건축학회 논문집, 2018, Vol.18(1), pp.83-89

ISSN: 2288-968X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

태양복사열에 따른 지표면 온도와 열, 기류 환경 시뮬레이션 연구

이주희(Lee, Juhee) ; 김재권(Kim, Jaegwon) ; 윤재옥(Yoon, Jaeock)

한국생태환경건축학회 논문집, 2014, Vol.14(3), pp.65-70

ISSN: 2288-968X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

자유표면 밑을 전진하는 원주 주위의 유동에 관한 연구

이혁준(Hyuck-Joon Yi) ; 신현경(Hyun-Kyung Shin) ; 윤범상(Bum-Sang Yoon)

한국해양공학회지, 2013, Vol.27(5), pp.16-21

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

요소항력모델을 활용한 선저검사용 ROV 모델링 및 트래킹 시뮬레이션

전명준(Myungjun Jeon) ; 이동현(Donghyun Lee) ; 윤현규(Hyeon Kyu Yoon) ; 구본국(Bonguk Koo)

한국해양공학회지, 2016, Vol.30(5), pp.374-380

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

선박 도장용 50MPa급 고압 펌프 개발

김순경(Soon-Kyung Kim) ; 김동건(Dong-Keon Kim)

한국해양공학회지, 2013, Vol.27(6), pp.106-111

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

실린더형 기-액 원심분리기 내의 유동특성 연구를 위한 CFD 시뮬레이션

박경도(Gyung-Do Park) ; 박종천(Jong-Chun Park) ; 김경미(Kyung-Mi Kim)

한국해양공학회지, 2014, Vol.28(4), pp.280-287

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CFD를 이용한 주택시설 주방환기 성능 개선 방안 연구

강윤도(Kang, Youn-Do) ; 이종찬(Lee, Jong-Chan) ; 김병선(Kim, Byung-Sean)

한국생태환경건축학회 논문집, 2018, Vol.18(1), pp.119-124

ISSN: 2288-968X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

듀플렉스 스테인리스강 소재를 응용한 Semi-Open Type 임펠러의 성능 평가

이진우(Jin-Woo Lee) ; 김윤해(Yun-Hae Kim) ; 강영관(Young-Gwan Gang) ; 이상훈(Sang-Hoon Lee)

한국해양공학회지, 2014, Vol.28(4), pp.345-350

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RANS 기반의 세장체 이론을 이용한 선형 조종 유체력 미계수 추정에 관한 연구

이성욱(Sungwook Lee)

한국해양공학회지, 2017, Vol.31(5), pp.340-345

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원내 감염 예방을 위한 비말 확산 분석 시뮬레이션

양영권(Yang, Young-Kwon) ; 원안나(Won, An-Na) ; 황정하(Hwang, Jung-Ha) ; 박진철(Park, Jin-Chul)

한국생태환경건축학회 논문집, 2018, Vol.18(6), pp.121-127

ISSN: 2288-968X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

전산유체역학을 이용한 Degasser Baffle최적설계 연구

서종무(Jong-Mu Sur) ; 임효남(Hyonam Im) ; 이인수(In-Su Lee) ; 이희성(Heesung Lee) ; 최재웅(Jaewoong Choi)

한국해양공학회지, 2015, Vol.29(5), pp.331-341

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

폐쇄성 수면무호흡 환자의 상기도 형태의 특징과 압력강하에 관한 3차원 전산유체역학해석

모성서(Sung-Seo Mo) ; 안형택(Hyung Taek Ahn) ; 이정선(Jeong-Seon Lee) ; 정유삼(Yoo-Sam Chung) ; 문윤식(Yoon-Shik Moon) ; 배응권(Eung-Kwon Pae) ; 성상진(Sang-Jin Sung)

대한치과교정학회지, 2010, Vol.40(2), pp.66-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-7518

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

수직축 조류 터빈 발전효율 평가를 위한 유동-터빈 연동 CFD 해석 (II)

이진학(Jin-Hak Yi) ; 오상호(Sang-Ho Oh) ; 박진순(Jin-Soon Park) ; 이광수(Kwang-Soo Lee) ; 이상열(Sang-Yeol Lee)

한국해양공학회지, 2013, Vol.27(3), pp.73-78

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

세가지 다른 모형의 덕트 프로펠러의 CFD 해석과 시험에 관한 연구

정태환(Tae-Hwan Joung) ; 정성재(Seong-Jae Jeong) ; 이승건(Seung-Keon Lee)

한국해양공학회지, 2014, Vol.28(3), pp.199-208

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

뭉뚝한 선수 선형 주위 자유수면 유동 수치 해석

박일룡(Il-Ryong Park) ; 서성부(Sung-Bu Suh) ; 김진(Jin Kim)

한국해양공학회지, 2012, Vol.26(1), pp.9-16

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

시뮬레이션 기반 수중 운동체의 유체력 미계수 결정 및 6자유도 운동해석

고광수(Gwangsoo Go) ; 안형택(Hyung Taek Ahn) ; 안진형(Jin-Hyeong Ahn)

한국해양공학회지, 2017, Vol.31(5), pp.371-377

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 698  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (16)
 2. 2000đến2004  (47)
 3. 2005đến2009  (38)
 4. 2010đến2015  (258)
 5. Sau 2015  (339)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (621)
 2. French  (23)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shin, Kyung Jae
 2. Ko, Tae Hwan
 3. Lee, Sang Seon
 4. Kim, Jun Kyu
 5. Piccaluga Pierre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...