skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 364.917  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전기자동차용 인렛
INLET DEVICE FOR ELECTRIC VEHICLE

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WATER PURIFIER

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

분리용 홀을 구비하는 EGR 밸브
AN EGR VALVE COMPRISING A HOLE FOR SEPARATION

Jung, KI Ho ; Koo, Jung Suek ; Kim, Se Bum

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전기자동차의 전장부하 전원공급장치 및 방법
SYSTEM FOR POWER SUPPLY ELECTRIC FIELD LOAD OF ELECTRIC VEHICLE AND METHOD THEREOF

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전기자동차의 잔존주행거리 추정방법
Method for estimating remaining travel distance of electric vehicle

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EGR 쿨러
EGR EGR cooler

Heo, Wan ; Park, Young Jo ; Choi, Sin Il

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

연소 안정성이 향상된 차량 EGR 장치
EGR EGR APPARATUS FOR VEHICLE IMPROVED COMBUSTION STABILITY

Park, Cheol Woong ; Kim, Chang KI ; Lee, Sun Youp ; Choi, Young

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

배기가스 재순환 시스템을 포함한 동력 장치
POWER PLANT WITH EXHAUST GAS RECIRCULATION SYSTEM

Wang, Tae Joong ; Hwang, Seung Kwon

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KR101519901B

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geothermal energy utilizing apparatus and method using tube sheet

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

체표면 누적전위를 이용한 심장 부정맥 예측방법 및 장치
DEVICE AND METHOD FOR DIAGNOSING CARDIAC ARRHYTHMIA USING BODY SURFACE POTENTIAL MAPPING

Lim, KI Moo ; Kim, Yoo Seok

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

기판처리장치
Substrate processing apparatus

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ship having hybrid propulsion device

Kwon, Hyoung Jun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHIP ELECTRONIC COMPONENT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

Han, Jin Ok ; Kim, Tae Young ; Park, Moon Soo

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEARCH ENGINE THAT APPLIES FEEDBACK FROM USERS TO IMPROVE SEARCH RESULTS

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR ANALYZING SULFUR IN METAL SAMPLE

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

온수 히터
Hot water heater

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

연료전지 스택
FUEL CELL STACK

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

연료전지 스택 조립 장치 및 그의 제어방법
FUEL CELL STACK ASSEMBLY DEVICE AND CONTROL METHOD

Lee, NAM Gu ; Son, Kyung Sik ; Cho, Sang Hyun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 364.917  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (3.126)
 2. 1990đến1996  (1.516)
 3. 1997đến2003  (34.931)
 4. 2004đến2011  (95.622)
 5. Sau 2011  (229.722)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (329.111)
 2. French  (11.193)
 3. German  (10)
 4. Spanish  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...