skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

학교 및 지역사회 기반의 성교육을 통한 성폭력 예방에 대한 제언

윤가현

대한성학회지 February 2015, Vol.2(1), pp.31-40

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A frame analysis of women's policies of Korean government and women's movements in the 1980s and 1990s

Kim Kyounghee

Korea Journal, Summer, 2002, Vol.42(2), p.5-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-3900

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초등학교 고학년 아동의 성격특성과 남녀평등의식

박영복 ; 조결자 ; Park, Young-Bog ; Cho, Kyoul-Ja

아동간호학회지 = Korean journal of child health nursing, 2004, Vol.10(4), pp.442-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-1815

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Analysis of the Changes in the Values and Attitudes Toward Gender Equality and Gender Roles in Korea

Eun Ki-Soo

THE REVIEW OF KOREAN STUDIES, 2007, Vol.10(2), pp.11-29

ISSN: 1229-0076

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

경찰공무원의 양성평등의식 제고를 위한 성역할 태도 형성요인 탐색과 직무태도간의 관계

권혜림(관동대학교)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

여성군인의 자기능력 계발과 군인되기 ; The self-development of women soldiers and the reality of becoming a solider

김엘리(연세대학교)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

개혁교회 성윤리에 대한 여성신학적 고찰

강호숙(총신대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

현대 러시아 사회의 신자유주의적 전통주의 경향과 젠더 평등의 문제 ; The Tendency of Neoliberal traditionalism and Problem of Gender Equality in Modern Russian society

서승현(서강대학교)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 고등교육에서의 남녀공학의 등장과 고등교육 기회의 젠더 평등 ; The Appearance of Coeducation and Gender Equality of Opportunity in Korean Higher Education

이혜정(경인교육대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

저출산 문제 해결을 위한 가족정책의 제언- 양육수당 현실화와 아버지 할당제를 중심으로

강혜경(서강대학교)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

교회와 섹슈얼리티 - 한국 교회에서 성 담론의 생산과 소비에 대한 성 인지적 연구

임희숙(한신대학교)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

현대 러시아 여성의 일과 가정 양립 경험과 저출산 문제 ; Study of Russian women’s experience in work-family reconciliation and the low fertility issue

서승현(서강대학교)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

여성스포츠에서의 Sexual Harassment 실태와 개선을 위한 통합방법론적 접근

김인형(신라대학교)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

유럽연합 젠더레짐 연구: 정책, 제도 그리고 행위자들을 중심으로 ; The EU Gender Regime: Policies, Institutions and Actors

박채복(숙명여자대학교)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

- 양성평등교육 정책의 실효성 제고 방안 탐색

민무숙(한국여성정책연구원) ; 김엘림(한국방송통신대학교) ; 이준일(고려대학교) ; 박성정(한국여성정책연구원)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2007  (2)
 3. 2008đến2011  (3)
 4. 2012đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 서승현
 2. 권혜림
 3. 강영안
 4. 권오상
 5. Kim, Kyounghee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...