skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Do We Need Non-state Actors in Public Diplomacy?: Theoretical Discussion of Relational, Networked and Collaborative Public Diplomacy

Lee, Geun ; Ayhan, Kadir

Journal of International and Area Studies, 1 June 2015, Vol.22(1), pp.57-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolving Role of Trade Diplomacy in Multilateral Trade Negotiations: Experience of Agricultural Trade Liberalisation

Rajapakse, Tissa ; Samaratunge, Ramanie

Journal of International and Area Studies, 1 December 2002, Vol.9(2), pp.43-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM DETERRENCE AND COERCIVE DIPLOMACY TO WAR: THE 1971 CRISIS IN SOUTH ASIA

Siddiqui, Asif

Journal of International and Area Studies, 1 December 1997, Vol.4(1), pp.73-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korean Red Cross Hospital (1905-1907): Focused on its Establishment, Management and Abolition

Kyu Won Lee ; Eun Kyung Choi

Uisahak, 01 August 2018, Vol.27(2), pp.151-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X ; E-ISSN: 2093-5609 ; DOI: 10.13081/kjmh.2018.27.151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Perry Centennial of 1953 in Okinawa: U.S. Cultural Policy in Cold War Okinawa

Saeki, Chizuru

Journal of International and Area Studies, 1 December 2012, Vol.19(2), pp.13-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미군정기 이승만의 방미외교에 대한 재평가

유나영(Yoo, Na-Young)

정신문화연구, 2017, Vol.40(4), pp.137-168

ISSN: 1225-4576

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한적십자병원(1905-1907): 설립 및 운영, 그리고 폐지를 중심으로

이규원(Lee Kyu Won) ; 최은경(Choi Eun Kyung)

의사학, 2018, Vol.27(2), pp.151-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Transition and U.S.-China Relations: Is War Inevitable?

Zhu, Zhiqun

Journal of International and Area Studies, Jun 2005, Vol.12(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is Holding Back EU Exports to China?

Evenett, Simon J ; Fritz, Johannes ; Wermelinger, Martin

Journal of Economic Integration, Sep 2013, Vol.28(3), pp.393-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

중국 한시외교의 문화적 성격 연구 ; A Study on Cultural Characteristics of Chinese poetry Diplomacy

이규일(영동대학교)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enemy, Homager or Equal Partner?: Evolving Korea-China Relations

Kim, Heungkyu

Journal of International and Area Studies, 1 December 2012, Vol.19(2), pp.47-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

공유가치창출(CSV)을 통한 한국형 스포츠외교모델의 개발 ; Development of the Korea Sport Diplomacy Model through Creating Shared Value(CSV)

박성희(한국외국어대학교(용인캠퍼스))

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

중국의 문명굴기: 중국의 문화외교를 중심으로 ; The Rise of Chinese Civilization – Focused on China’s Cultural Diplomacy

도윤주(경기대학교)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

7세기 후반 신라의 대일외교와 대재부 ; Silla's daizhu diplomacy with Japan in the late 7th century

조이옥(이화여자대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready to Become a Great Power? The Recent Nationalist Movement and China's Evolving National Identity

He, Lichao

Journal of International and Area Studies, Dec 2009, Vol.16(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOARD GAME APPARATUS AND METHOD WITH GRAND NAVIGATION AGE

Ryu, Sang Hyeop

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on Horace N. Allen's medicine and recognition of Korean body

Lee, Young Ah

Ui sahak, 31 December 2011, Vol.20(2), pp.291-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-505X ; PMID: 22343698 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (32)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (5)
 2. 2003đến2005  (15)
 3. 2006đến2008  (19)
 4. 2009đến2012  (46)
 5. Sau 2012  (70)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choi, Woondo
 2. Wermelinger, Martin
 3. Kim, Jaechun
 4. Hong, Kyudok
 5. Kelleher, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...