skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.785.890  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국생화학회지

ISSN0368-4881

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한화학회지

ISSN1017-2548

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

생약학회지

ISSN0253-3073

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제27권 제1호 목차

편집부

분석과학, February 2014, Vol.27(1), pp.78-81

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

진달래 과산화효소 고정 효소전극을 이용한 과산화수소의 전류법적 검출

윤길중(Kil Joong Yoon)

분석과학, 2014, Vol.27(4), pp.181-186

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제28권 제4호 목차

편집부

분석과학, August 2015, Vol.28(4), pp.308-311

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제29권 제3호 목차

편집부

분석과학, June 2016, Vol.29(3), pp.156-158

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제31권 제5호 목차

편집부

분석과학, October 2018, Vol.31(5), pp.221-223

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

생체시료 중 카테콜아민과 폴리아민 프로파일링 분석법

김민지(Min-Ji Kim) ; 김보경(Bo-Kyung Kim) ; 김성민(Seong Min Kim) ; 박지숙(Ji-Suk Park) ; 홍종기(Jongki Hong)

분석과학, 2011, Vol.24(5), pp.319-335

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제25권 제6호 목차

편집부

분석과학, December 2012, Vol.25(6), pp.337-338

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제29권 제4호 목차

편집부

분석과학, August 2016, Vol.29(4), pp.211-214

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제25권 제4호 목차

편집부

분석과학, August 2012, Vol.25(4), pp.205-206

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제29권 제2호 목차

편집부

분석과학, April 2016, Vol.29(2), pp.106-109

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제30권 제4호 목차

편집부

분석과학, August 2017, Vol.30(4), pp.221-224

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제26권 제5호 목차

편집부

분석과학, October 2013, Vol.26(5), pp.297-298

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

학회소식 외

편집부(편집자)

분석과학, 2011, Vol.24(1), pp.61-63

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

실내공기질 VOCs 측정의 신뢰도 평가를 위한 연구

김명옥(Myoung Ock Kim) ; 김영란(Young Lan Kim) ; 홍석영(Suk Young Hong) ; 허귀석(Gwi Suk Heo) ; 임현우(Hyun Woo Lim) ; 최성헌(Seoung Hun Choe) ; 이원석(Won Suk Lee) ; 한진석(Jin Seok Han) ; 김금희(Kum Hee Kim)

분석과학, 2013, Vol.26(3), pp.165-173

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제27권 제5호 목차

편집부

분석과학, October 2014, Vol.27(5), pp.270-272

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

분석과학 제26권 제3호 목차

편집부

분석과학, June 2013, Vol.26(3), pp.163-164

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

인사말

이광필

분석과학, 2011, Vol.24(1), pp.60-60

ISSN: 1225-0163

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.785.890  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (165)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.783.406)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (32)
 2. 1982đến1990  (28.010)
 3. 1991đến1999  (282.536)
 4. 2000đến2009  (1.030.429)
 5. Sau 2009  (2.444.879)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.186.017)
 2. French  (104.503)
 3. German  (46)
 4. Spanish  (4)
 5. Portuguese  (1)
 6. Chinese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moon, Joo Hee
 2. Lee, Hyun Jeong
 3. 편집부
 4. Suh, Joo-Won
 5. Kim, Jong Ha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...