skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 636  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

영해기준점의 효율적 활용 방안에 관한 연구

김재명(Kim, Jae Myeong) ; 최윤수(Choi, Yun Soo) ; 정승균(Jung, Seung Kyoon) ; 송현근(Song, Hyun Kun)

한국측량학회 학술대회자료집, 2010, Vol.2010(4), pp.139-140

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Direct Investment Outflows : Asian Developing Countries

Bano, Sayeeda ; Tabbada, Jose

Journal of Economic Integration, Jun 2015, Vol.30(2), pp.359-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2015.30.2.359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

선진국의 획득조직 현황과 방위사업감독관 운용방안 연구

황광택(Gwang-Tak Hwang)

한국산학기술학회 논문지, 2017, Vol.18(2), pp.426-432

ISSN: 1975-4701

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

노르딕 국가의 장애인고용정책 연구

연명모(Yeon, Myeong-Mo) ; 성연옥(Sung, Yeon-Ok) ; 정광진(Jeong, Kwang-Jin)

기본과제보고서, 2014, pp.1-122

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

선진국의 획득조직 현황과 방위사업감독관 운용방안 연구

황광택 ; Hwang, Gwang-Tak

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 2017, Vol.18(2), pp.426-432

ISSN: 1229-8832

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

남태평양 수리조선산업 수요조사 및 현지답사 결과 분석

김원욱(Won-Ouk Kim) ; 윤대근(Daegwun Yoon)

수산해양교육연구, 2018, Vol.30(2), pp.482-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-8999

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travel Medicine

Yoo, Byung Wook

Journal of the Korean Medical Association, 2010, Vol.53(6), p.501-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-8456 ; DOI: 10.5124/jkma.2010.53.6.501 ; PMID: 19116457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

남태평양 수리조선 산업 구축 타당성 분석

김원욱(Won-Ouk Kim) ; 윤대근(Daegwun Yoon)

수산해양교육연구, 2018, Vol.30(3), pp.1000-1009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-8999

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Foreign Direct Investment in Developing Countries under Demand Uncertainty: Commitment vs. Flexibility

Hea-Jung Hyun

East Asian Economic Review, 01 March 2012, Vol.16(1), pp.25-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2508-1640 ; E-ISSN: 2508-1667

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landlocked countries a way to integrate with coastal economies

Lahiri, Bidisha; Masjidi, Feroz K

Journal of economic integration, 2012, Vol.27(4), pp. 505-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-651X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

아세안 국가의 인도차이나 난민 정책에 대한 연구(1975-1996)

서지원(Suh Jiwon)

국제정치연구, 2018, Vol.21(1), pp.151-169

ISSN: 2092-0075

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

개발도상국의 교육예산지출의 효과성에 관한 연구

이정희(Lee Jeonghee)

한국사회와 행정연구, 2011, Vol.22(2), pp.273-306

ISSN: 1225-8652

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국제적 노동이동의 경제적 효과

이재율(Lee Jae-Yool)

한국사회과학연구, 2011, Vol.30(1), pp.203-219

ISSN: 1598-6489

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

개발도상국에서 폐자원 에너지화 기술 선정을 위한 평가 지표 개발 - 캄보디아 프놈펜시를 대상으로 - ( Development of Evaluation Indicators on Waste-to-Energy Technology Selection in Developing Countries - Case Study of Phnom Penh City in Cambodia - )

주문솔 ; Munsol Ju ; 김재영 ; Jae Young Kim

한국폐기물자원순환학회지, 2015, Vol.32(5), p.519

ISSN: 2093-2332

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국형 지역혁신모델의 신흥국 전수사업

김학민(Hak-Min Kim)

한국산학기술학회 논문지, 2018, Vol.19(3), pp.75-82

ISSN: 1975-4701

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국형 지역혁신모델의 신흥국 전수사업 : 정책분석과 제안

김학민 ; Kim, Hak-Min

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 2018, Vol.19(3), pp.75-82

ISSN: 1229-8832

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dentist-scientist career pathway in Africa: opportunities and obstacles

Adeola, Henry Ademola ; Adefuye, Anthonio ; Soyele, Olujide ; Butali, Azeez

Korean journal of medical education, September 2018, Vol.30(3), pp.189-198 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2005-7288 ; PMID: 30180506 Version:1 ; DOI: 10.3946/kjme.2018.93

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

체제전환국 농업생산성 결정요인 분석
An Analysis of Agricultural Productivity Determinants in Transition Countries

Lee , D.S. , Korea Rural Economic Institute , Seoul , Republic Of Korea ; Kim , K.S. , Seoul National ; An , D.H. , Seoul National

The Journal of the Korean Society of International Agriculture, 2012, Vol.(2), pp.169-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-8504

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Economic Integration Between Developing Countries a Singular Process?

Koné, Salif

Journal of Economic Integration, Sep 2012, Vol.27(3), pp.386-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

아시아 5개 국가의 초등 과학 교과서 지구과학 내용 비교: 외국인 근로자 가정 초등 학생들을 위해 ( Analysis of Earth Science Content of Elementary School Science Textbooks in Five Asian Countries: For the Children of Foreign Workers )

신동희 ; Dong Hee Shin ; 오가희 ; Ka Hee Oh

초등과학교육, 2011, Vol.30(1), p.38

ISSN: 1598-3099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 636  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (28)
 2. 1981đến1989  (82)
 3. 1990đến1998  (25)
 4. 1999đến2008  (141)
 5. Sau 2008  (360)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kong, S.K.
 2. Cho, A J
 3. Song, K Y
 4. Kim, H S
 5. Noh, Taehee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...