skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution Efficiency of E-services in the Health Insurance Sector : The Case of Botswana

Jaiyeoba, Olumide Olasimbo ; Chimbise, Totwana Tito ; Makanyeza, Charles ; Iwu, Chux Gervase

유통과학연구 = Journal of distribution science, 2018, Vol.16(5), pp.5-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-3110

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

아프리칼로지(Africalogy), 아프리카 연구의 한국적 패러다임을 향해

장용규(한국외국어대학교 ; 이한규(한국외국어대학교

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iwu, C.G.
  2. Totwana Tito Chimbise
  3. Iwu, Chux Gervase
  4. Makanyeza, Charles
  5. Makanyeza, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...