skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45.545  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전경의 색상 추출 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록매체
System Method for Extracting Color of Foreground and Computer Readable Record Medium Thereof

Yin Shi Min ; Jung, Jik Han ; Ku, Ja Yeong

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

영역 인식 방법 및 장치
METHOD AND DEVICE FOR REGION IDENTIFICATION

Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and Systems which can classify vehicles class through the magnetic characteristic analysis of vehicles

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR ENCODING AND OUTPUTTING DATA BY USING LOCAL AREA COMMUNICATION

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지문 인식 가능한 터치 검출 장치
TOUCH DETECTING APPARATUS INCLUDING FINGERPRINT SENSOR

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

다차원 코드를 활용한 안심 연락처 시스템 및 정보 표시 방법
Secure Communication system utilizing multi-dimensional code

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

입력 장치, 이를 포함하는 차량 및 입력 장치의 제어방법
INPUT APPARATUS VEHICLE COMPRISING THE SAME AND CONTROL METHOD FOR THE INPUT APPARATUS

An, Dae Yun

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARKING SERCIVE DEVICE

Kang, So Jeong

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT-SENSIBLE RFID READER

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USB MODULE

Kim, Dong Kyun

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE TERMINAL AND OPERATIONG METHOD THEREOF

Kim, Su Jin

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지문 인식 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체
FINGERPRINT RECOGNITION METHOD AND APPARATUS

Zhang Tao ; Wang Pingze ; Zhang Shengkai

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

충혈도 산출 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR ESTIMATING HYPEREMIA GRADE OF EYE

Kim, Kwang GI ; Hwang, Jeong Min ; Yang, Hee Kyung ; Han, Sang Beom

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

휴대용 비콘카드
PORTABLE BEACON CARD

Park, Jae Hoon

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

모바일 단말기의 템플릿 관리 장치
APPARATUS OF MANAGING TEMPLATE OF MOBILE DEVICE

Eun, Seong Bae ; Jung, Jin Man ; Yun, Young Sun ; Kwak, No Sup ; Lee, Yong Man ; So, Sun Sup

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

화상형성장치 및 그 제어 방법
IMAGE FORMING APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING THE SAME

Hirano Yasuhiko

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

단계별 영상을 이용한 객체 인식 성능 향상 장치 및 방법
Apparatus and method for improving the performance of object recognition function using an image in Multi-Step

Kim, Dae Gon ; Kim, Yong Jin ; Lee, Chan Yeon

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지문 검출 장치 및 지문 검출 장치를 이용한 데이터 암호화 및 복호화 방법
FINGERPRINT SENSING APPARATUS AND DATA ENCRYPTION AND DECRYPTION METHOD USING FINGERPRINT SENSING APPARATUS

Pyun, Baek Bum ; Lim, Woo Taek ; Kim, Young Min ; Kim, Eui Sub ; Kim, Jae Eun

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 45.545  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (105)
 2. 1993đến1998  (327)
 3. 1999đến2004  (4.709)
 4. 2005đến2011  (10.408)
 5. Sau 2011  (29.996)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (41.955)
 2. French  (1.611)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Jae Hyung
 2. Kwon, Bong KI
 3. Lee, Jae Won
 4. Han, Jae Joon
 5. Kang, Hee Bok

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...