skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 121  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

각막에 의한 수정체전낭절개의 확대효과 ( Magnification Effect of the Capsulorhexis by the Cornea )

성윤미 ; Yoon Mi Sung ; 주천기 ; Choun Ki Joo ; 황호식 ; Ho Sik Hwang

대한안과학회지, 2014, Vol.55(3), p.374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

동결-해동-원심분리를 이용한 무세포 돼지각막의 특성 연구 ( The Study of Characteristics of Acellular Porcine Cornea Using Freezing-Thawing-Centrifugation )

이석현 ; Seok Hyun Lee ; 전연숙 ; Yeoun Sook Chun ; 김재찬 ; Jae Chan Kim

대한안과학회지, 2011, Vol.52(1), p.86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내공여각막과 해외공여각막의 전층각막이식술 후 임상 결과 비교 ( Original Article : Comparative Analysis of Clinical Outcome in Penetrating Keratoplasty Using Domestic or Imported Cornea )

김동현 ; Dong Hyun Kim ; 이자영 ; Ja Young Lee ; 오주연 ; Joo Yeon Oh ; 최혁진 ; Hyuk Jin Choi ; 김미금 ; Mee Kum Kim ; 위원량 ; Won Ryang Wee

대한안과학회지, 2015, Vol.56(5), p.672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of bevacizumab on corneal neovascularization in rabbits

Kim, Wung-Jae ; Jeong, Hee-Ok ; Chung, Sung-Kun

Korean journal of ophthalmology : KJO, August 2010, Vol.24(4), pp.230-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2092-9382 ; PMID: 20714387 Version:1 ; DOI: 10.3341/kjo.2010.24.4.230

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

전층각막이식술 후 발생한 감염성 각막염의 임상양상 및 위험인자

김미진 ; Min Ji Kim ; 오주연 ; Joo Youn Oh ; 김미금 ; Mee Kum Kim ; 한상범 ; Sang Beom Han ; 이진학 ; Jin Hak Lee ; 위원량 ; Won Ryang Wee

대한안과학회지, 2010, Vol.51(4), p.504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Anterior, Posterior, and Total Corneal Astigmatism Measured Using a Single Scheimpflug Camera in Healthy and Keratoconus Eyes

Choi, Young ; Eom, Youngsub ; Song, Jong Suk ; Kim, Hyo Myung

Korean journal of ophthalmology : KJO, June 2018, Vol.32(3), pp.163-171 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2092-9382 ; PMID: 29770640 Version:1 ; DOI: 10.3341/kjo.2017.0075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Multicurve RGP Contact Lens Use on Topographic Changes in Keratoconus

Hwang, Joon Seo ; Lee, Jin Hak ; Wee, Won Ryang ; Kim, Mee Kum

Korean Journal of Ophthalmology : KJO, 2010, Vol.24(4), p.201-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-8942 ; E-ISSN: 2092-9382 ; DOI: 10.3341/kjo.2010.24.4.201 ; PMCID: 2916100 ; PMID: 20714382

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

전방깊이에 따른 백내장수술 전후의 각막내피세포수의 변화 ( Effect of Anterior Chamber Depth on Corneal Endothelial Change After Phacoemulsification )

김성일 ; Sung Il Kim ; 나경선 ; Kyung Sun Na ; 권형구 ; Hyung Gu Kwon ; 이현수 ; Hyun Soo Lee ; 김만수 ; Man Soo Kim

대한안과학회지, 2010, Vol.51(12), p.1568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

유리체강 내 베바시주맙이 각막내피세포에 미치는 영향 ( Corneal Endothelial Change After Intravitreal Bevacizumab Injection )

서소연 ; Soh Youn Suh ; 이정희 ; Jeong Hee Lee ; 전루민 ; Roo Min Jun

대한안과학회지, 2010, Vol.51(12), p.1549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

연성콘택트렌즈 착용기간에 따른 눈물막, 각막 및 안구표면의 변화 ( Changes in Tear Film, Cornea and Ocular Surface According to the Duration of Soft Contact Lens Wear )

구성현 ; Sung Hyun Koo ; 이병희 ; Byeong Hee Lee ; 이규원 ; Kyoo Won Lee ; 박영정 ; Young Jeung Park

International Journal of Safety, 2003, Vol.2(1), p.1403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-7302

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3차병원을 방문한 플릭텐각결막염 환자의 임상양상 분석 ( Analysis of Clinical Characteristics in Phlyctenular Keratoconjunctivitis at a Tertiary Center )

조동현 ; Dong Hyun Jo ; 김미금 ; Mee Kum Kim ; 위원량 ; Won Ryang Wee ; 이진학 ; Jin Hak Lee

대한안과학회지, 2011, Vol.52(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

수정체비늘증후군 환자에서 각막내피세포의 변화 ( Corneal Endothelial Cell Changes in Korean Patients with Exfoliation Syndrome )

노동현 ; Dong Hyoun Noh ; 임수호 ; Su Ho Lim ; 차순철 ; Soon Cheol Cha

대한안과학회지, 2012, Vol.53(11), p.1649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

각막상피제거술 후 흰쥐의 각막과 눈물샘에서의 신경성장인자의 변화 ( Expression of Nerve Growth Factor during Corneal Epithelial Wound Healing in Rats )

신혜영 ; Hye Young Shin ; 양지욱 ; Ji Wook Yang ; 이영춘 ; Young Chun Lee ; 김수영 ; Su Young Kim

대한안과학회지, 2011, Vol.52(5), p.597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

두 가지 장비를 이용한 각막 지형도 검사의 비교 ( Comparison of Corneal Measurement Values between Two Types of Topography )

이동민 ; Dong Min Lee ; 안지민 ; Ji Min Ahn ; 서경률 ; Kyoung Yul Seo ; 김응권 ; Eung Kweon Kim ; 김태임 ; Tae Im Kim

대한안과학회지, 2012, Vol.53(11), p.1584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

제품화된 무방부제 힐론 점안제가 각막상피세포에 미치는 영향 ( Case Report;Effect of Preservative-Free Healon Eye Drop on Human Corneal Epithelial Cell in Vitro )

김호윤 ; Ho Yun Kim ; 박영민 ; Young Min Park ; 이종수 ; Jong Soo Lee

대한안과학회지, 2014, Vol.55(11), p.1698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

펜타캠을 이용한 섬유주 절제술 전후의 각막 고위수차와전방계측치의 변화 관찰 ( The Changes of Corneal High-Order Aberrations and Anterior Chamber Parameters after Trabeculectomy Using Pentacam® )

김병선 ; Byoung Seon Kim ; 김병재 ; Byung Jae Kim ; 정인영 ; In Young Chung ; 서성욱 ; Seong Wook Seo ; 유지명 ; Ji Myong Yoo ; 김성재 ; Seong Jae Kim

대한안과학회지, 2014, Vol.55(5), p.662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

레이저 각막절삭 가공성형술을 이용한 노안 및 굴절교정수술 후 눈물막과 각막지각의 변화 ( The Changes in Tear Film and Corneal Sensation after Refractive LASIK Surgery for Presbyopia )

허문정 ; Mun Chong Hur ; 권윤형 ; Yoon Hyung Kwon ; 노세현 ; Sae Heun Rho

대한안과학회지, 2011, Vol.52(12), p.1419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors influencing corneal flap thickness in laser in situ keratomileusis with a femtosecond laser

Kim, Chan Young ; Song, Ji Hye ; Na, Kyoung Sun ; Chung, So-Hyang ; Joo, Choun-Ki

Korean journal of ophthalmology : KJO, February 2011, Vol.25(1), pp.8-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2092-9382 ; PMID: 21350688 Version:1 ; DOI: 10.3341/kjo.2011.25.1.8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

External ophthalmomyiasis presenting to an emergency department: corneal findings as a sign of Oestrus ovis

Gholamhossein, Yaghoubi ; Behrouz, Heydari

Korean journal of ophthalmology : KJO, October 2013, Vol.27(5), pp.341-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2092-9382 ; PMID: 24082771 Version:1 ; DOI: 10.3341/kjo.2013.27.5.341

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of an 8-mm myxoma using acellular corneal tissue

Lim, Kyung Sup ; Wee, Sung Wook ; Kim, Jae Chan

Korean journal of ophthalmology : KJO, February 2014, Vol.28(1), pp.86-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2092-9382 ; PMID: 24505204 Version:1 ; DOI: 10.3341/kjo.2014.28.1.86

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 121  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (16)
 2. 1996đến2000  (24)
 3. 2001đến2005  (23)
 4. 2006đến2011  (41)
 5. Sau 2011  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jin Hak Lee
 2. 김미금
 3. 위원량
 4. 이진학
 5. 김재찬

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...