skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Coherent User Interfaces of N -Screen Services Reflecting Users’ Task Knowledge

Hwansu Park ; Dong-Seok Lee

대한인간공학회지, February 2012, Vol.31(1), pp.41-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-1684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MMORPG의 UI(User Interface) 방식 변천(變遷)에 관한 연구

권용만

한국컴퓨터게임학회논문지, June 2014, Vol.27(2), pp.29-34

ISSN: 1976-6513

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON UNLOCK INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON UNLOCK INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC USER INTERFACE

Park Ekecs Sylvia ; Price Edwin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Chaudhri Imran ; Zambetti Nicholas ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

/ DEVICES METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Foss Christopher P ; Anzures Freddy A ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence Y ; Wan Wan Si ; Bauer Sebastian J ; Pu Daniel E ; Bachman William M ; Chang Jae Woo ; Gutknecht Olivier D.R ; Hajas Peter J ; Teutschler Sophia ; Fringes Alexander C.D ; Karunamuni Chanaka G ; Apodaca Gregory M ; Chaudhri Imran A ; Alonso Ruiz Marcos ; Dye Alan C ; Ive Jonathan ; Jiswari Mohammed N ; Jurewitz Michael T ; Moussette Camille ; Kocienda Kenneth L ; Lemay Stephen O ; Yerkes Giancarlo ; King Nicholas V ; Manzari Behkish J ; Penha Henrique D ; Preston Daniel T ; Wilson Christopher I ; Leonard Adam J ; Trottier Lauren K ; Federighi Craig M ; Migos Charles J ; Lopatin Scott ; Styer Allison M ; Rochette Tommy

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATING LOCALIZED USER INTERFACES

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MPEG-UD 기반 사용자 인터페이스 생성 시스템 제안

문재원 ; 임태범 ; 금승우 ; 김태양 ; 신동희

인터넷정보학회논문지, October 2014, Vol.15(5), pp.83-93

ISSN: 1598-0170 ; E-ISSN: 2287-1136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

/ DEVICES METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Foss Christopher P ; Anzures Freddy A ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence Y ; Wan Wan Si ; Bauer Sebastian J ; Pu Daniel E ; Bachman William M ; Chang Jae Woo ; Gutknecht Olivier D.R ; Hajas Peter J ; Teutschler Sophia ; Fringes Alexander C.D ; Karunamuni Chanaka G ; Apodaca Gregory M ; Chaudhri Imran A ; Alonso Ruiz Marcos ; Dye Alan C ; Ive Jonathan ; Jiswari Mohammed N ; Jurewitz Michael T ; Moussette Camille ; Kocienda Kenneth L ; Lemay Stephen O ; Yerkes Giancarlo ; King Nicholas V ; Manzari Behkish J ; Penha Henrique D ; Preston Daniel T ; Wilson Christopher I ; Leonard Adam J ; Trottier Lauren K ; Federighi Craig M ; Migos Charles J ; Lopatin Scott ; Styer Allison M ; Rochette Tommy

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

- DEVICES METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR PROVIDING CONTROL OF A TOUCH-BASED USER INTERFACE ABSENT PHYSICAL TOUCH CAPABILITIES

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

- DEVICES METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR PROVIDING CONTROL OF A TOUCH-BASED USER INTERFACE ABSENT PHYSICAL TOUCH CAPABILITIES

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 13.100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (671)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.516)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (32)
 2. 1989đến1995  (238)
 3. 1996đến2002  (1.490)
 4. 2003đến2010  (3.315)
 5. Sau 2010  (8.025)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (6.775)
 2. Bài báo  (3.548)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (694)
 4. Tài nguyên văn bản  (74)
 5. Khác  (2)
 6. Sách  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.845)
 2. French  (350)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Lemay Stephen O
 3. Karunamuni Chanaka G
 4. 김헌
 5. 권오성

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...