skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The infection status of anisakid larvae in marine fish and cephalopods from the Bohai Sea, China and their taxonomical consideration

Ma, H W ; Jiang, T J ; Quan, F S ; Chen, X G ; Wang, H D ; Zhang, Y S ; Cui, M S ; Zhi, W Y ; Jiang, D C

The Korean journal of parasitology, March 1997, Vol.35(1), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-4001 ; PMID: 9100435 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. KoreaMed Synapse  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Sang Ryong
  2. Chen, X G
  3. Zhi, W Y
  4. Ma, H W
  5. Jiang, T.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...